Get Adobe Flash player

Những nguy cơ biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích nghi qua các chuỗi cung ứng hải sản Úc. Phần 11

Các bên liên quan trong ngành nuôi tôm thẻ hầu hết báo cáo các vấn đề về chi phí, luật và xuất khẩu (Bảng 2). Cụ thể là, các mối quan tâm về các quy định hạn chế sự mở rộng của ngành tương tự như các quy định của ngành nuôi hàu. Chi phí năng lượng và những hạn chế cơ sở hạ tầng đã được nâng lên chủ yếu liên quan đến khâu thu hoạch cuối cùng của chuỗi. Ngành nuôi tôm thẻ cũng đưa ra các vấn đề tiếp thị liên quan đến nhận thức về sản phẩm, nhập khẩu và thay thế sản phẩm.

Những người được phỏng vấn trong ngành tôm thẻ tự nhiên chủ yếu quan tâm đến vấn đề cạnh tranh và sự suy giảm quy mô ngành (Bảng 2). Khả năng tồn tại của việc khai thác được tăng lên trong bối cảnh chi phí tăng lên cùng với sự gia tăng giá nhiên liệu và sự ngăn chặn của công viên biển. Ngành này gần đây đã trải qua một số tái cơ cấu lớn, thu hẹp số lượng tàu bè và sắp xếp lại quản lý, và một số người được phỏng vấn cảm thấy điều này khiến cho ngành này gặp khó khăn trong tương lai.

 

A. Fleming, A.J. Hobday[1], A. Farmery, E.I. van Putten, G.T. Pecl, B.S. Green, L. Lim-Camacho 

Thông báo

326125