Get Adobe Flash player

Những nguy cơ biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích nghi qua các chuỗi cung ứng hải sản Úc. Phần 13

Đối với các giải pháp ứng phó tiềm năng, có nhiều cơ hội ở tất cả các giai đoạn trong chuỗi cung ứng, mặc dù số lượng phản hồi được ghi nhận nhiều hơn cho các hoạt động thu hoạch so với giai đoạn bán lẻ và bán buôn (Bảng 3). Một vấn đề đã được xác định trên tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng theo ngành là nhu cầu tăng cường hợp tác. Trong quá trình phỏng vấn, một số tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu đã không được hiểu rõ, đặc biệt là các khía cạnh xã hội, tăng giá cacbon và ngưỡng khả thi, và các lựa chọn cho các cá nhân để thay đổi ngành. Tương tự, sự không chắc chắn liên quan đến các tác động sinh học gia tăng,

cụ thể hơn, các tác động của sự gia tăng nhiệt độ lên các giai đoạn phát triển của các loài mục tiêu, ảnh hưởng của dòng hải lưu biến đổi, ảnh hưởng của sự thay đổi pH, và sự biến đổi theo khu vực trong sự ảnh hưởng của thay đổi tần suất các hiện tượng khắc nghiệt. Hậu quả của những điều không chắc chắn này là một số người trả lời cảm thấy rằng các chiến lược ứng phó không thể phát triển ở giai đoạn này.

Các cuộc phỏng vấn cũng cho thấy nhận thức về các trở ngại đối với thay đổi - ví dụ như thiếu hiểu biết hoặc nhận thức về các tác động của khí hậu, nhận thức về khả năng thay đổi, hạn chế về quy định, quy mô ngành hoặc hạn chế khả năng hợp tác hoặc các tài trợ các chương trình. Mặc dù các trở ngại này rất phức tạp và khó giải quyết, nhưng những người được phỏng vấn đã lưu ý đến nhiều yếu tố tích cực trong tương lai, đặc biệt là chất lượng sản phẩm thủy sản cao, nhu cầu cao về thủy sản, nhận thức mạnh mẽ về tính bền vững trong ngành, tính chủ động của ngành , và sự sẵn sàng hỗ trợ nghiên cứu (Phụ lục A).

 

A. Fleming, A.J. Hobday[1], A. Farmery, E.I. van Putten, G.T. Pecl, B.S. Green, L. Lim-Camacho

 

Thông báo

325989