Get Adobe Flash player

Hệ thống đánh dấu mã vạch DNA mini để xác thực các sản phẩm các đã qua chế biến. Phần 4

Thiết kế mồi PCR và kiểm định in silico. Tổng số 8845 mã vạch COI của cá đã được tải xuống từ GenBank (n = 1894) và Cơ sở dữ liệu Barcode of Life (BOLD; n = 6951) sử dụng FDA Seafood List  (http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/?set=seafoodlist) làm hướng dẫn cho các loài mục tiêu. Tất cả các chuỗi đã được sắp xếp và nhiều bản sao của các trình tự giống nhau đã được gỡ bỏ. Các nucleotide thoái hoá và inosine được sử dụng để thiết kế thủ công một bộ mồi COI cá để khuếch đại 652 bp-vùng mã vạch chuẩn trong một loạt các loài cá (Bảng 1).

sodo

Hình 1. Các sản phẩm cá thương phẩm được sử dụng để xác thực mã vạch mini DNA.

 

 

Shadi Shokralla , Rosalee S. Hellberg, Sara M. Handy, Ian King và Mehdrad Hajibabaei

 

Thông báo

326137