Get Adobe Flash player

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 4

Khảo sát thực địa

Khảo sát thực địa đã được tiến hành trong khoảng 6 tháng từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2013. Sự kết hợp các phương pháp có sự tham gia, định tính và định lượng được sử dụng để thu thập dữ liệu ban đầu, bao gồm: (1) phỏng vấn, (2) thảo luận nhóm trọng tâm (FGD) , (3) các cuộc phỏng vấn thông tin chính, và (4) quá trình phân cấp phân loại (AHP). Các phương pháp khác nhau được sử dụng cho phép đạc tam giác (triangualtion) trong thu thập dữ liệu.

Các cuộc phỏng vấn với nông dân nuôi tôm trước khi chuẩn bị một bảng câu hỏi, đào tạo các điều tra viên (hai sinh viên tốt nghiệp ngành thủy sản từ Đại học Nông nghiệp Bangladesh) và thử nghiệm thí điểm cuộc phỏng vấn. Đối với các cuộc phỏng vấn trả lời trực tiếp, 100 nông dân nuôi tôm được chọn trong liên minh Subhadia của tiểu khu Fakirhat thuộc quận Bagerhat. Có khoảng 2000 nông dân đang nuôi tôm trong vùng này. Tỷ lệ giả định được sử dụng để xác định cỡ mẫu là 0,4 với mức độ tự tin là 90% và giới hạn sai số là 10%, nghĩa là kích thước mẫu 100 từ 2000 người là chấp nhận được. Một số chuyến thăm đã được thực hiện nhằm khảo sát các trang trại để xác định tác động của biến đổi khí hậu đối với nghề nuôi tôm. Các nông dân nuôi tôm được phỏng vấn tại các trại nuôi, kéo dài khoảng một giờ đồng hồ, tập trung vào việc xếp hạng các biến số khí hậu ảnh hưởng đến nghề nuôi tôm, những tác động của các biến đổi khí hậu đối với nghề nuôi tôm, ảnh hưởng sinh thái lên các trang trại nuôi tôm và những hệ quả lên sản lượng.

FGD đã được tiến hành với những người nông dân nuôi cá ở Gopalganj Sadar để lấy thông tin về thái độ của họ đối với nghề nuôi tôm. Ưu điểm của FGD so với các phương pháp khác là nó cho phép sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, do đó thông tin thu thập được có thể chính xác. Tổng cộng có 147 nông dân đã tham gia vào 15 cuộc họp FGD, trong đó mỗi nhóm gồm 6-12 người. Các buổi thảo luận nhóm FGD kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ, và được tổ chức dưới những tán cây to, trong nhà của nông dân, và tại trường học.

 

Nesar Ahmed , James S. Diana

 

 

Thông báo

326118