Get Adobe Flash player

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 5

Việc xác nhận thông tin thu thập được đã được thực hiện thông qua các cuộc phỏng vấn kiểm tra chéo với những người cung cấp thông tin quan trọng được biết là có kiến ​​thức đặc biệt về tác động của biến đổi khí hậu đối với nghề nuôi tôm và dự kiến ​​sẽ có thể trả lời các câu hỏi về cơ hội và thách thức đối với việc chuyển đổi nghề nuôi tôm . Các cuộc phỏng vấn kiểm tra chéo đã được tiến hành với những cán bộ ngành thủy sản trong chính phủ, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các nhân viên của tổ chức phi chính phủ (NGO) có liên quan. Tổng cộng có 30 người cung cấp thông tin chính được phỏng vấn trong các lĩnh vực hoạt động của họ.

AHP được áp dụng để đánh giá tác động tương đối của biến đổi khí hậu đối với nghề nuôi tôm cũng như các cơ hội và thách thức cho việc mở rộng nghề nuôi tôm đến một khu vực mới. AHP là phương pháp ra quyết định đa tiêu chí được đưa ra bởi Saaty (1990) đã được sử dụng trong phát triển nuôi trồng thuỷ sản (Salam và cộng sự, 2005; Hossain và cộng sự, 2007). Đây là một phương pháp hiệu quả để kết hợp các thông tin về định tính và định lượng để lập kế hoạch, thiết lập ưu tiên, phân bổ nguồn lực, và ra quyết định (Saaty, 1999). Các tiêu chí của AHP được phát triển dựa trên điều tra, FGD, và các cuộc phỏng vấn những người cung cấp thông tin chính. Để phân biệt tầm quan trọng của các tiêu chí, ma trận so sánh cặp ở mỗi cấp bậc của hệ thống được áp dụng bằng cách xếp hạng tương đối. Việc đánh giá các tiêu chí được xác định bằng phán đoán của những người cung cấp thông tin chính. Thang đánh giá từ 1 đến 5, trong đó 1 là quan trọng như nhau (hai yếu tố đóng góp tương đương cho cùng mục tiêu), 2 là tầm quan trọng vừa phải (phán xét nhẹ hơi thiên về một yếu tố so với yếu tố kia), 3 là có tầm quan trọng lớn (phán xét hoàn toàn thiên về một yếu tố so với yếu tố kia), 4 là rất quan trọng, và 5 là cực kỳ quan trọng. Việc xếp hạng tương đối được đánh giá theo hệ thống là quan trọng nhất (5-1) hoặc ít quan trọng nhất (1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1). Kết quả từ AHP, kết hợp với thông tin thu thập thông qua các phương pháp khác, được sử dụng để mô tả các tác động của biến đổi khí hậu đối với nghề nuôi tôm cũng như các cơ hội và thách thức cho việc mở rộng nghề nuôi tôm đến một khu vực mới.

 

Nesar Ahmed , James S. Diana

 

Thông báo

325985