Get Adobe Flash player

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 12

Hạn hán

            Hạn hán ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng tôm do thiếu nước để nuôi tôm. Hạn hán gần đây đã gia tăng trong khu vực nghiên cứu do các mùa liên tiếp có lượng mưa thấp. Khoảng 42% nông dân cho biết các đợt hạn hán nghiêm trọng hoặc kéo dài sẽ dẫn đến thời gian nuôi tôm ngắn khi chúng đông đúc hơn và bị căng thẳng với lượng nước thấp.

Theo những người cung cấp thông tin chính, hạn hán cũng làm tăng nồng độ các chất chuyển hóa chất thải, bao gồm amonia, CO2 và nitrit có thể làm thay đổi không thể đảo ngược hệ sinh thái của các trang trại nuôi tôm và do đó ảnh hưởng đến sự phát triển của tôm. Hạn hán gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với hệ sinh thái của các trại nuôi tôm vì nó làm giảm lưu lượng nước, do đó làm giảm mức oxy và năng suất ban đầu. Sự suy giảm năng suất ban đầu do hạn hán có thể biến các hệ sinh thái ôn đới thành những nguồn carbon (Ciais và cộng sự, 2005). Ảnh hưởng chính của hạn hán là làm giảm qua trình quang hợp, có thể tác động lên sự cân bằng carbon (Rocha và Goulden, 2010).

 

Nesar Ahmed , James S. Diana

 

Thông báo

396085