Get Adobe Flash player

Những nguy cơ biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích nghi qua các chuỗi cung ứng hải sản Úc. Phần 13

Đối với các giải pháp ứng phó tiềm năng, có nhiều cơ hội ở tất cả các giai đoạn trong chuỗi cung ứng, mặc dù số lượng phản hồi được ghi nhận nhiều hơn cho các hoạt động thu hoạch so với giai đoạn bán lẻ và bán buôn (Bảng 3). Một vấn đề đã được xác định trên tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng theo ngành là nhu cầu tăng cường hợp tác. Trong quá trình phỏng vấn, một số tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu đã không được hiểu rõ, đặc biệt là các khía cạnh xã hội, tăng giá cacbon và ngưỡng khả thi, và các lựa chọn cho các cá nhân để thay đổi ngành. Tương tự, sự không chắc chắn liên quan đến các tác động sinh học gia tăng,

Đọc tiếp...

Những nguy cơ biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích nghi qua các chuỗi cung ứng hải sản Úc. Phần 12

Biến đổi khí hậu và chuỗi cung ứng

Các vấn đề về biến đổi khí hậu  cũng được thảo luận trong các cuộc phỏng vấn cho dù người trả lời đã thừa nhận biến đổi khí hậu do con người. Theo những người được phỏng vấn, biến đổi khí hậu được coi là động lực mạnh mẽ cho ngành  hải sản, nhưng không phải là hướng đi duy nhất để thay đổi. Một loạt các quan sát về sự thay đổi đã được báo cáo và bao gồm tần suất và độ trầm trọng gia tăng của việc tẩy trắng san hô, mực nước biển dâng cao, nhiệt độ nước tăng lên, sự thay đổi phân bố của loài, tăng lượng đánh bắt của một số loài, dòng chảy thay đổi và thay đổi nguồn cung thức ăn của một số loài.

Đọc tiếp...

Những nguy cơ biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích nghi qua các chuỗi cung ứng hải sản Úc. Phần 11

Các bên liên quan trong ngành nuôi tôm thẻ hầu hết báo cáo các vấn đề về chi phí, luật và xuất khẩu (Bảng 2). Cụ thể là, các mối quan tâm về các quy định hạn chế sự mở rộng của ngành tương tự như các quy định của ngành nuôi hàu. Chi phí năng lượng và những hạn chế cơ sở hạ tầng đã được nâng lên chủ yếu liên quan đến khâu thu hoạch cuối cùng của chuỗi. Ngành nuôi tôm thẻ cũng đưa ra các vấn đề tiếp thị liên quan đến nhận thức về sản phẩm, nhập khẩu và thay thế sản phẩm.

Đọc tiếp...

Những nguy cơ biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích nghi qua các chuỗi cung ứng hải sản Úc. Phần 10

Các bên liên quan trong ngành tôm hùm Nhiệt đới (TRL) hầu hết cũng báo cáo các vấn đề liên quan đến chi phí (Bảng 2) nhưng cũng làm tăng tính phức tạp của các thoả thuận quản lý về chia sẻ nguồn giống với Papua New Guinea và về các mục tiêu sinh sống khác nhau của ngư dân. Nhiều vấn đề được nêu ra đối với TRL liên quan đến việc thu hoạch cuối cùng của chuỗi, bao gồm khả năng suy giảm nguồn tôm hùm tự nhiên. Sự cạnh tranh tiềm ẩn từ tôm hùm có nguồn gốc từ các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản Châu Á đã được nâng cao. Tuy nhiên, tác động của việc gia tăng nuôi trồng thuỷ sản lên việc đánh bắt tôm TRL tự nhiên có thể được bù đắp b

Đọc tiếp...

Những nguy cơ biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích nghi qua các chuỗi cung ứng hải sản Úc. Phần 9

Phương pháp và nghiên cứu theo trường hợp điển hình

Nghiên cứu nhận thức xã hội

Các chủ đề và chuyên mục cụ thể về ngành

Không phải tất cả các thể loại đều có cùng mức độ liên quan trong các ngành nghề khác nhau. Ví dụ, nghề hàu đã đề cập đến “sức mạnh của ngành” một cách thường xuyên nhất, chỉ ra rằng đây là một 

Đọc tiếp...

Thông báo

326099