Get Adobe Flash player

Tài liệu lĩnh vực kỹ thuật công nghệ ( cập nhật ngày 1/3/2018 - 31/5/2019

1. ứng dụng Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Viết Lâm // Tạp chí Khoa học Thương mại. - 2017. -no. 105. -tr. 2-11. -ISSN. 1859-3666
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv286

2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ / Phan Anh Tú; Trần Quốc Huy // Khoa học (Đại học Cần Thơ). - 2017. -no. 48D. -tr. 96-103. -ISSN. 1859-2333

Đọc tiếp...

Thông báo

285109