Get Adobe Flash player

Tài liệu lĩnh vực CN sinh học ( cập nhật ngày 1/3/2018 - 31/5/2019)

1. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn chất thải rắn hữu cơ với phân bùn bể tự hoại đến hiệu suất tạo khí sinh học trong điều kiện lên men ấm / Hoàng Lê Phương; Nguyễn Thị Kim Thái // Xây dựng. - 2017. -no. 589. -tr. 28-30. -ISSN. 0866-0762
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv21

2. Đặc tính phát thải của động cơ diesel khi sử dụng nhiên liệu dimethyl ether (DME) được sản xuất từ khí cacbonic (CO2) / Nguyễn Lan Hương; Hoàng Anh Tuấn; Lê Văn Vang // Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải. - 2017. -no. 23. -tr. 23-27. -ISSN. 1859-4263

Đọc tiếp...

Thông báo

254971