Get Adobe Flash player

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định mức độ ô nhiễm môi trường của các nguồn phóng xạ tự nhiên để xây dựng quy trình công nghệ đánh giá chi tiết các vùng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định mức độ ô nhiễm môi trường của các nguồn phóng xạ tự nhiên để xây dựng quy trình công nghệ đánh giá chi tiết các vùng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên
  2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Văn Nam
  3. Cơ quan chủ trì: LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ HIẾM
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: 7650_125tr
  6. Số trang: 125
  7. Tóm tắt:

           Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định mức độ ô nhiễm môi trường của các nguồn phóng xạ tự nhiên. Đánh giá chi tiết vùng ô nhiễm của một số nguồn phóng xạ tự nhiên.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268941