Get Adobe Flash player

Đánh giá tác động của trang trại gió đến chế độ vận hành và chất lượng điện năng của lưới điện trung áp Việt Nam. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành của các trang trại gió trong hệ thống điện

  1. Tên đề tài: Đánh giá tác động của trang trại gió đến chế độ vận hành và chất lượng điện năng của lưới điện trung áp Việt Nam. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành của các trang trại gió trong hệ thống điện
  2. Chủ nhiệm: ThS Trịnh Trọng Chưởng
  3. Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: 2
  6. Số trang: 127
  7. Tóm tắt:

           Đánh giá tiềm năng năng lượng gió và phân tích kinh tế sản xuất điện gió ở Việt Nam. Các công nghệ máy phát điện gió và ảnh hưởng của chúng đến chế độ vận hành của hệ thống cung cấp điện. Nghiên cứu ổn định điện áp của hệ thống điện có kết nối nhà máy điện gió. Phân tích ổn định tĩnh máy phát điện gió kết nối lưới điện bằng phép phân tích trị riêng và chương trình mô phỏng PSCAD. Giải pháp thiết kế lưới điện hợp lý trong hệ thống cung cấp điện có kết nối nguồn điện gió.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268782