Get Adobe Flash player

Đánh giá những nhân tố tác động tới tiêu thụ năng lượng của các ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 1995-2005

  1. Tên đề tài: Đánh giá những nhân tố tác động tới tiêu thụ năng lượng của các ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 1995-2005
  2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Quốc Khánh
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Năng lượng
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: 5
  6. Số trang: 41
  7. Tóm tắt:

Điều tra, khảo sát tình hình tiêu thụ năng lượng của ngành công nghiệp phân chia theo các phân ngành chính giai đoạn 1995-2005. Đánh giá những nhân tốc tác động tới nhu cầu năng lượng của ngành công nghiệp giai đoạn 1990-2005.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

Thông báo

268917