Get Adobe Flash player

Nghiên cứu công nghệ sản xuất chất dinh dưỡng bổ sung cho phân bón qua lá từ nguồn rong biển trong nước

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chất dinh dưỡng bổ sung cho phân bón qua lá từ nguồn rong biển trong nước
  2. Chủ nhiệm:
  3. Cơ quan chủ trì: Công ty Cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8148_48tr
  6. Số trang: 48
  7. Tóm tắt:

            Khảo sát thành phần dinh dưỡng của rong biển Việt Nam. Qua đó, xây dựng quy trình thủy phân rong biển để sản xuất phân bón lá, thay thế một phần phân bón vô cơ, góp phần tạo ra sản phẩm nông sản an toàn, tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254947