Get Adobe Flash player

Nghiên cứu sử dụng nguồn nước khoáng để xây dựng quy trình sản xuất tảo Sprulina platennisis đảm bảo chất lượng làm nguyên liệu chế biến thức ăn cho người và động vật nuôi thủy sản

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng nguồn nước khoáng để xây dựng quy trình sản xuất tảo Sprulina platennisis đảm bảo chất lượng làm nguyên liệu chế biến thức ăn cho người và động vật nuôi thủy sản
  2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8387_116tr
  6. Số trang: 116
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu lựa chọn nguồn nước khoáng để nuôi tảo Spirulina platensis đạt sinh khối và chất lượng tốt. Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng qui trình công nghệ nuôi sinh khối tảo Spirulina platensis đảm bảo chất lượng đạt năng suất 6 - 10gr khô/m2/ngày bằng nguồn nước khoáng đã chọn. Xây dựng qui trình công nghệ sản xuất tảo Spirulina platensis, đảm bảo chất lượng đạt năng suất 6 -10 g khô/m2/ngày bằng nước khoáng. Xây dựng mô hình sản xuất tảo Spirulina platensis.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254958