Get Adobe Flash player

Nghiên cứu mối hại cây công nghiệp (cao su, ca phê) và công trình thuỷ lợi ở các tỉnh Tây Nguyên

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu mối hại cây công nghiệp (cao su, ca phê) và công trình thuỷ lợi ở các tỉnh Tây Nguyên
  2. Chủ nhiệm: TS Trịnh Văn Hạnh
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: Nong nghiep.A26
  6. Số trang: 194
  7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu về mối hại cây trồng và công trình thuỷ lợi ở nước ngoài. Giới thiệu đặc điểm khu hệ mối ở vùng trồng cây công nghiệp ở các tỉnh Tây Nguyên và ở các đập hồ chứa nước Tây Nguyên. Đặc điểm sinh học, sinh thái học của một số loài mối quan trọng cho khu vực Tây Nguyên. Tình hình mối gây hại cây công nghiệp và đập hồ chứa nước Tây Nguyên. Đề xuất biện pháp phòng trừ mối hại cây công nghhiệp và đập hồ chứa nước ở các tỉnh Tây Nguyên.

Giới thiệu một số điều kiện tự nhiên ở Tây Nguyên có liên quan đến mối, thành phần loài mối hại cây công nghiệp ở các tỉnh Tây Nguyên, các loài mối chiếm ưu thể trong các khu vực cây trồng, sự phân bố của các loại mối theo các loại đất và một số đặc điểm sinh học sinh thái của 5 loài mối thường tấn công thân cây là: Microtermes pakistanicus, Macrotermes gilvus, Ondontotermes ceylonicus, o.angustignathus, O.oblongatus. Giới thiệu kết quả nghiên cứu xử lý mối hại cây trồng như: Phun các chất diệt mối vào gốc cây và thân cây, trộn các chất diệt mối vào đất trồng, diệt mối bằng bả độc và kết quả nghiên cứu xử lý mối hại đập bằng bả độc, bằng chế phẩm Metavina 80LS. Đề xuất các giải pháp xử lý mối hại cây và đập ở Tây Nguyên.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255095