Get Adobe Flash player

Nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống hồ tiêu, bông chống chịu bệnh virus

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống hồ tiêu, bông chống chịu bệnh virus
  2. Chủ nhiệm: GS TS Vũ Triệu Mân
  3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm NCBVSK cây trồng và vật nuôi
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: Nong nghiep.A31
  6. Số trang: 103
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu triệu chứng xanh lùn trên bông. Điều tra tỷ lệ bệnh virus trên các giống bông và đánh giá một số giống bông để chọn vật liệu khởi đầu cho nghiên cứu bệnh xanh lùn. Kết quả lây nhiễm nhân tạo bệnh virus xanh lùn bông bằng rệp bông và bằng phương pháp ghép cây. Điều tra mức độ phổ biến và mức độ gây hại của bệnh virus. Giới thiệu một số triệu chứng virus gây bệnh trên hồ tiêu tại Tây Nguyên, một số đặc điểm hình thái của 6 giống tiêu thu thập và kết quả lây bệnh nhân tạo trên 6 giống tiêu: trâu, sẻ, Lộc Ninh, Vĩnh Linh, Phú Quốc và La Da.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255068