Get Adobe Flash player

Ứng dụng và xây dựng mô hình trình diễn trồng rau an toàn tại thị xã Sơn La và huyện Mường La-tỉnh Sơn La

  1. Tên đề tài: Ứng dụng và xây dựng mô hình trình diễn trồng rau an toàn tại thị xã Sơn La và huyện Mường La-tỉnh Sơn La
  2. Chủ nhiệm: KS Hoàng Văn Thảnh
  3. Cơ quan chủ trì: Sở KHCN Sơn La
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A37
  6. Số trang: 91
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả sản xuất rau tại hai điểm trình diễn: Bản Cọ và Bản Nà Lốc. Tìm hiểu hiệu lực của thuốc VI-BT 16000WP và Lục Cương A đối với sâu hại. Thí nghiệm tìm hiểu hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm EMVI-2 đối với sự sinh trưởng của cây rau và sâu bệnh hại trên rau. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm EM Bokashi và chế phẩm EMVI-2 đến năng suất của rau. Giới thiệu kết quả phân tích mẫu rau, thành phần sâu hại chính trên cây rau và biện pháp phòng trừ.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254974