Get Adobe Flash player

Nghiên cứu chọn tạo lọc tạo nhóm lợn cao sản và xác định các tổ hợp lai thích hợp trong hệ thống giống

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo lọc tạo nhóm lợn cao sản và xác định các tổ hợp lai thích hợp trong hệ thống giống
  2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Viễn
  3. Cơ quan chủ trì: Viện KHKT Nông nghiệp Miền Nam
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A43
  6. Số trang: 407
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả chọn lọc, xác định các tổ hợp lai thích hợp trong hệ thống giống.Xây dựng mô hình tháp để sản xuất lợn thịt thương phẩm có chất lượng cao.Xác định quy trình nuôi dưỡng , chăm sóc phù hợp cho từng giống/nhóm giống để ứng dụng váo sản xuất.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

254994