Get Adobe Flash player

Khảo sát đánh giá điều kiện nuôi trồng nấm trên địa bàn 2 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa

  1. Tên đề tài: Khảo sát đánh giá điều kiện nuôi trồng nấm trên địa bàn 2 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa
  2. Chủ nhiệm: KS Lê Hồng Vinh
  3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm CNSH thực vật
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A44
  6. Số trang: 28
  7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nuôi trồng nấm tại Việt Nam. Đánh giá thực trạng về tình hình sản xuất nấm các loại ở 2 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa. Đưa ra các giải pháp thực hiện mô hình sản xuất nấm.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255018