Get Adobe Flash player

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng thể để sử dụng hợp lý và bảo vệ các loại đất phát triển trên sản phẩm phong hoá của đá bazan Tây Nguyên

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng thể để sử dụng hợp lý và bảo vệ các loại đất phát triển trên sản phẩm phong hoá của đá bazan Tây Nguyên
  2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Văn Toàn
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Nong nghiep.A53
  6. Số trang: 378
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội có quan hệ đến sử dụng hợp lý và bảo vệ đất bazan Tây Nguyên. Giới thiệu đặc điểm đất phát triển trên sản phẩm phong hoá của đá bazan Tây Nguyên và thực trạng thoái hoá. Đề xuất các giải pháp tổng thể nhằm sử dụng hợp lý và bảo vệ đất phát triển trên sản phẩm phong hoá của đá bazan.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255008