Get Adobe Flash player

Sử dụng pheromore côn trùng để quản lý dịch hại bền vững ở Việt Nam

  1. Tên đề tài: Sử dụng pheromore côn trùng để quản lý dịch hại bền vững ở Việt Nam
  2. Chủ nhiệm: TS Lê Văn Trịnh
  3. Cơ quan chủ trì: Viện KH Nông nghiệp Việt Nam
  4. Năm hoàn thành: 2007
  5. Tên file: Nong nghiep.A62
  6. Số trang: 86
  7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dụng pheromore để quản lý dịch hại ở trong và ngoài nước.Đánh giá độ nhạy cảm của một số sâu hại đối với pheromore tổng hợp để quản lý chúng.Xác định tỷ lệ thành phần hoá học của pheromore sâu hại.Nghiên cứu phát triển dạng sử dụng pheromore sâu hại. Đánh giá khả năng sử dụng pheromore để theo dõi dự báo sâu hại. Xây dựng mô hình trình diễn, huấn luyện phổ biến kỹ thuật cho nông dân.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255030