Get Adobe Flash player

Nghiên cứu phát triển cây gai xanh (Boehmeria nivea CL.Gaud) trên đất dốc rừng đầu nguồn sông Đà, góp phần bảo vệ môi trường và xoá đói giảm nghèo cho vùng di dân lòng hồ Sơn La

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển cây gai xanh (Boehmeria nivea CL.Gaud) trên đất dốc rừng đầu nguồn sông Đà, góp phần bảo vệ môi trường và xoá đói giảm nghèo cho vùng di dân lòng hồ Sơn La
  2. Chủ nhiệm: TS Tạ Kim Chỉnh
  3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm NCSX các chế phẩm sinh học
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: Nong nghiep.A64
  6. Số trang: 43
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu một số tính chất lý hoá học của đất trên các mô hình trồng cây gai xanh. Mô tả một số đặc điểm sinh học của cây gai xanh. Trình bày đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây gai xanh trên các mô hình và kết quả chọn nguồn nguyên liệu từ thân cây gai sau thu hoạch để trồng nấm sò. Phần phụ lục giới thiệu một số chuyên đề liên quan đến đề tài.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

255064