Get Adobe Flash player

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật sử dụng trong phòng trừ bệnh héo xanh lạc và vừng

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật sử dụng trong phòng trừ bệnh héo xanh lạc và vừng
  2. Chủ nhiệm: TS Lê Như Kiểu
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Thổ nhưỡng nông hóa
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8862_135tr
  6. Số trang: 135
  7. Tóm tắt:

Tuyển chọn các chủng vi sinh vật có khả năng đối kháng cao với các chủng vi khuẩn gây bệnh héo xanh trên lạc và vừng. Sản xuất được chế phẩm sinh học phục vụ phòng chống bệnh héo xanh lạc và vừng hiện nay, mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường. Qua đó, mở ra hướng ứng dụng rỗng rãi hơn cho các vi sinh vật đối kháng trong nông nghiệp trên các đối tượng cây trồng khác nhau.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396043