Get Adobe Flash player

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tinh sinh học trong việc Bảo tồn Quỹ gen vật nuôi Việt Nam

  1. Tên đề tài: Phân lập và thiết kế các vector mang gen điều khiển chịu hạn phục vụ công tác tạo giống cây chuyển gen
  2. Chủ nhiệm: TS Võ Văn Sự
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Chăn nuôi
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8823_137tr
  6. Số trang: 137
  7. Tóm tắt:

Xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý nguồn gen vật nuôi tại Việt Nam. Xây dựng bộ Atlas số (digital atlas) các giống vật nuôi trên phần mềm. Tạo mô hình quản lý số liệu nguồn gen vật nuôi Việt Nam.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396059