Get Adobe Flash player

Nghiên cứu cở lý luận, thực tiễn và đề xuất cơ chế quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen ở Việt Nam

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu cở lý luận, thực tiễn và đề xuất cơ chế quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen ở Việt Nam
  2. Chủ nhiệm: ThS Huỳnh Thị Mai
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8619_355tr
  6. Số trang: 355
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu cơ sở lý luận về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen. Tổng quan thực trạng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam. Tổng quan các điều ước quốc tế về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. Kinh nghiệm về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích và bài học cho Việt Nam. Điều tra đánh giá điểm về hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích nguồn gen tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Côn Đảo. Đề xuất cơ chế quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396058