Get Adobe Flash player

Đánh giá tác động của các loài thuỷ sinh vật nhập nội đến đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản

  1. Tên đề tài: Đánh giá tác động của các loài thuỷ sinh vật nhập nội đến đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản
  2. Chủ nhiệm: KS Lê Thiết Bình
  3. Cơ quan chủ trì: Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: Sinh hoc.A2
  6. Số trang: 169
  7. Tóm tắt:

Tổng quan các loài thuỷ sinh vật nhập nội và hiện trạng các loài thủy sinh vật nhập nội ở Việt Nam. Trình bày kết quả khảo nghiệm đánh giá tác động của 6 loài thuỷ sinh vật nhập nội đến đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp quản lý thích hợp cho từng nhóm đối tượng thuỷ sinh vật nhập nội.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396082