Get Adobe Flash player

Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam
  2. Chủ nhiệm: TS Đỗ Công Thung
  3. Cơ quan chủ trì: Bộ KHCN – Bộ Ngoại giao Italy
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A3
  6. Số trang: 161
  7. Tóm tắt:

Tổng quan về môi trường ven bờ Việt Nam. Giới thiệu khu hệ sinh vật dải ven bờ Việt Nam. Đánh giá tiềm năng bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam. Đánh giá hiện trạng sử dụng, đe dọa đến đa dạng sinh học biển vùng ven bờ. Đề xuất các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396067