Get Adobe Flash player

Điều tra hiện trạng phân bố hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hoà làm cơ sở quy hoạch, bảo vệ, phục hồi và sử dụng bền vững

  1. Tên đề tài: Điều tra hiện trạng phân bố hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hoà làm cơ sở quy hoạch, bảo vệ, phục hồi và sử dụng bền vững
  2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Văn Long
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Hải dương học
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: Sinh hoc.A24
  6. Số trang: 144
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu đặc điểm đa dạng sinh học và nguồn lợi trên rạn san hô ở vùng ven bờ tỉnh Khánh Hoà. Trình bày các tác động tự nhiên và hoạt động kinh tế xã hội ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ rạn san hô. Trình bày cơ sở dữ liệu GIS quản lý đa dạng sinh học. Đề xuất các giải pháp bảo vệ, phục hồi và phát triển bền vững rạn san hô vùng ven bờ tỉnh Khánh Hoà.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396062