Get Adobe Flash player

Đánh giá và phát huy tiềm năng đa dạng sinh học động vật nuôi và động vật hoang dã của Việt Nam

  1. Tên đề tài: Đánh giá và phát huy tiềm năng đa dạng sinh học động vật nuôi và động vật hoang dã của Việt Nam
  2. Chủ nhiệm: TS Vũ Chí Cương
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Chăn nuôi
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: Sinh hoc.A35
  6. Số trang: 144
  7. Tóm tắt:

Đánh giá tiềm năng di truyền của các đối tượng động vật nuôi: lợn, gà, trâu, bò, dê, hươu, sao la và bò tót. ứng dụng công nghệ phôi và công nghệ nhân bản trong bảo tồn ex-situ. Xây dựng mô hình bảo tồn in-situ, ex-situ và phát triển khai thác nguồn gen. Xây dựng hệ thống thông tin về đa dạng sinh học.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396023