Get Adobe Flash player

Đánh giá chất lượng vắc-xin cúm A/H5N1 cho gia cầm được sản xuất tại Việt Nam bằng chủng NIBRG-14

  1. Tên đề tài: Đánh giá chất lượng vắc-xin cúm A/H5N1 cho gia cầm được sản xuất tại Việt Nam bằng chủng NIBRG-14
  2. Chủ nhiệm: GS TS Lê Trần Bình
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ sinh học
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Sinh hoc.A36
  6. Số trang: 143
  7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dụng vắc-xin cúm A/H5N1 trên thế giới. Giới thiệu kết quả triển khai sản xuất vắc-xin này bằng chủng NIBRG-14 tại Việt Nam. Đánh giá chất lượng vắc-xin sản xuất bằng phương pháp công cường độc. Phần phụ lục giới thiệu kết quả công cường độc cho gà đã tiêm phòng bằng vắc-xin cúm A/H5N1 sản xuất tại Việt Nam.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396042