Get Adobe Flash player

Nghiên cứu tác động lâu dài của chất độc hoá học chứa dioxin tại khu chứa chất độc trong sân bay Đà Nẵng đến môi trường và sinh thái

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu tác động lâu dài của chất độc hoá học chứa dioxin tại khu chứa chất độc trong sân bay Đà Nẵng đến môi trường và sinh thái
  2. Chủ nhiệm: TS Đỗ Ngọc Lanh
  3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A38
  6. Số trang: 206
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu chung về khu nhiễm độc tại sân bay Đà Nẵng. Đánh giá thực địa tình hình từ khu nhiễm và hướng lan toả chất độc hoá học (CĐHH)/dioxin từ khu vực nhiễm ra xung quanh. Phân tích một số chỉ tiêu thổ nhưỡng và xác định độ tồn lưu của CĐHH/dioxin. ảnh hưởng của CĐHH/dioxin lên hệ sinh thái khu nhiễm và xung quanh. Giới thiệu quá trình lan toả và tích tụ dioxin trong môi trường nghiên cứu. Đề xuất kiến nghị một số biện pháp khắc phục hậu quả của CĐHH chứa dioxin ảnh hưởng đến môi trường và sinh thái trong khu vực nghiên cứu.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396049