Get Adobe Flash player

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Thực vật phù du đầm Nha Phu, Khánh Hoà

 1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Thực vật phù du đầm Nha Phu, Khánh Hoà
 2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Ngọc Lâm
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Hải dương học
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Sinh hoc.A9
 6. Số trang: 55
 7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu tảo độc hại trên thế giới và ở Việt Nam. Giới thiệu kết quả so sánh sự biến đổi các điều kiện môi trường giữa các trạm, biến đổi các điều kiện môi trường theo thời gian, biến đổi các muối dinh dưỡng, cấu trúc xã thực vật phù du và sự xuất hiện các loài tảo độc hại. Phần phụ lục giới thiệu biến đổi hàm lượng trung bình của một số điều kiện môi trường của muối dinh dưỡng, phân bố thành phần loài thực vật phù du và hình ảnh về tảo độc hại.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Tổng hợp kết quả nghiên cứu tảo độc hại tại một số vùng nuôi trồng thuỷ sản trọn

 1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Tổng hợp kết quả nghiên cứu tảo độc hại tại một số vùng nuôi trồng thuỷ sản trọng điểm ven biển miền Bắc
 2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Văn Nguyên
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển Hải Phòng
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Sinh hoc.A17
 6. Số trang: 17
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu thành phần loài tảo gây hại, biến động mật độ nhóm sinh độc tố ASP, hàm lượng độc tố ASP, biến động mật độ những loài sinh độc tố DSP, hàm lượng độc tố DSP, mật độ những loài sinh độc tố PSP, hàm lượng độc tố PSP và một số loài tảo gây hại khác.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Tổng quan về nghiên cứu tảo độc hại ở đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế

 1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Tổng quan về nghiên cứu tảo độc hại ở đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế
 2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Ngọc Lâm
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Sinh hoc.A16
 6. Số trang: 150
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu tình hình nghiên cứu tảo phù du nói chung và tảo độc hại nói riêng ở đầm Lăng Cô. Đưa ra danh mục các loài tảo silic và tảo Giáp phù du ở đầm Lăng Cô (đến thời điểm 2004).

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của tảo độc hại

 1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của tảo độc hại các vùng nuôi trồng hải sản tập trung ven biển
 2. Chủ nhiệm: TS Chu Văn Thuộc
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Sinh hoc.A13
 6. Số trang: 42
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu một số bài học kinh nghiệm về các biện pháp quản lý và giám sát tảo độc hại trên thế giới và tình hình quan trắc, giám sát tảo độc hại ở Việt Nam. Đề xuất một số ý kiến về biện pháp quản lý tảo độc hại trong các vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển Việt Nam.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Đề tài nhánh: Điều tra nghiên cứu tảo độc hại vùng nuôi trồng thuỷ sản ven biển Bình Đại -

 1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Đề tài nhánh: Điều tra nghiên cứu tảo độc hại vùng nuôi trồng thuỷ sản ven biển Bình Đại - Bến Tre
 2. Chủ nhiệm: NCV Đỗ Thị Bích Lộc
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Sinh hoc.A7
 6. Số trang: 51
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu điều kiện tự nhiên, khu hệ thực vật phiêu sinh, mối quan hệ giữa sự phát triển tảo độc hại với các yếu tố môi trường, độc tố tảo và những loài tảo có khả năng ảnh hưởng ở vùng ven biển Bình Đại. Phần phụ lục giới thiệu thành phần loài tảo, loài tảo độc hại, loài tảo bám v.v... ở vùng ven biển Bình Đại - Bến Tre.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396039