Get Adobe Flash player

Thông báo công khai thông tin nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015
quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định 1316/QĐ-BKHCN ngày 19/05/2020 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc công nhận kết quả thực hiện dự án

thuộc Chương trình Nông thôn miền núi.
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN thông báo công khai thôngtin nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia đối với

Dự án “Xây dựng mô hình công nghệ xử lý nước nhiễm phèn phục vụ sinh hoạt cho các vùng bị tác động của biến đổi khí
hậu làm ảnh hưởng đến nguồn nước tại tỉnh Bình Thuận”.

Phụ lục kèm theo

Thông báo

325970