Get Adobe Flash player

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình Thông tin và Truyền thông Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020.

Logo Cisti BinhThuan 200x200Truyền thông khoa học và công nghệ đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong việc đưa các thông tin, kết quả nghiên cứu KHCN đi vào đời sống và sản xuất của nhân dân. Nắm bắt tầm quan trọng của công tác này, tháng 3/2016, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình Thông tin và Truyền thông Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020.

 


Chương trình nhằm mục tiêu:

- Duy trì các điểm khai thác thông tin KHCN (sau đây gọi tắt là điểm thông tin) đã xây dựng và triển khai trong Chương trình hỗ trợ xây Chương trình hỗ trợ xây dựng mạng lưới thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 – 2015;

- Đào tạo, tập huấn, hội thảo, hội nghị về thông tin, truyền thông và ứng dụng tiến bộ KHCN cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đào tạo nâng cao năng lực truyền thông KHCN cho cán bộ của tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ của tỉnh, sở ngành vả địa phương;

- Tổ chức biên soạn, phát hành các loại ấn phẩm, phim khoa học, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền thông tin KHCN trên các phương tiện truyền thông và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp;

- Hỗ trợ thông tin tuyên truyền và truyền thông về KHCN cho các địa phương.

 

Xem  thêm về quyết định được ban hành tại đây

 

 

Thông báo

426282