-->

Tổng hợp danh mục luận văn Thạc sỹ, Tiến sỹ

Logo Cisti BinhThuan1

Thực hiện theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 24/04/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ, công bố và khai thác thông tin về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Hàng năm, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ phối hợp với Sở nội vụ tỉnh Bình Thuận thực hiện công tác thu thập luận văn tiến sỹ, thạc sỹ của các cá nhân có sử dụng ngân sách nhà nước cho việc học cao học. Dưới đây là danh mục các luận văn:

Read more ...

Công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN năm 2019

     Logo Cisti BinhThuan1

     Thực hiện theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

     Trung tâm Thông tin và Ứng dụng thực hiện công bố các thông tin về các nhiệm vụ KH&CN được các đơn vị báo cáo trong năm 2019.

Link xem và tải về: 

1. Thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành

2. Thông tin đăng ký kết quả nhiệm vụ KH&CN

3. Thông tin ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN

Tra cứu thông tin nhiệm vụ KH&CN trên website STI

           Đối với các cá nhân học tập và làm việc trong môi trường nghiên cứu, thì việc tìm kiếm và tham khảo các thông tin về khoa học và công nghệ (KH&CN) là điều rất cần thiết. Đặc biệt là thông tin nhiệm vụ các đề tài/ dự án KH&CN. Vì đây là nguồn thông tin cực kỳ hữu ích và đã được kiểm chứng. Ngoài ra còn có thể hỗ trợ trong việc xây dựng những nội dung nghiên cứu mới, tránh việc trùng lắp. Hiện nay, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã xây dựng Cơ sở dữ liệu nhiệm vụ KH&CN, có địa chỉ website: http://sti.vista.gov.vn. Đây là cơ sở dữ liệu toàn văn về nhiệm vụ KH&CN bao gồm tập hợp các thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên toàn quốc.

Read more ...

Công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN năm 2018 (theo quy định của Thông tư 14/2014/TT-BKHCN)

     Thực hiện theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

     Trung tâm Thông tin và Ứng dụng thực hiện công bố các thông tin về các nhiệm vụ KH&CN được các đơn vị báo cáo trong năm 2018.

Link tải về:

1. Thông tin các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành.

2. Thông tin các nhiệm vụ KH&CN đã đăng ký kết quả.

3. Thông tin các nhiệm vụ KH&CN được ứng dụng kết quả.

433730