-->

Tài liệu lĩnh vực khoa học nông nghiệp ( cập nhật ngày 23/03/2020)

Nông nghiệp Việt Nam bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0Nguyễn Đình Tuấn;Nguyễn Tử Siêm; // Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 2018 - no.08 - tr.03-10 - ISSN.1859-4581
Ký hiệu kho:TTKHCNQG, CVv 201

Khảo sát sự phân bố và thành phần loài rong Nâu (Ochrophyta-Phaeophyta) khu vực ven các đảo ở Phú Quốc, tỉnh Kiên GiangDanh Soc;Nguyễn Duy Tùng;Bùi Tuấn Sang;Trần Hoàng Siêu;Vũ Thị Cẩm Tú;Giảng Thị Tú Quyên;Thị Ngọc Quyên;Phan Hoàng Giẻo, Huỳnh Văn Tiền;Trương Trọng Ngôn; // Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 2018 - no.06 - tr.114-121 - ISSN.1859-4581
Ký hiệu kho:TTKHCNQG, CVv 201

Read more ...

Tài liệu lĩnh vực khoa học nông nghiệp ( cập nhật ngày 1/3/2018 - 31/5/2019 )

1. Ảnh hưởng của các mức đạm bón và mật độ trồng đến một số chỉ tiêu sinh lý, năng suất của giống ngô nếp lai HUA518 / Dương Thị Loan; Vũ Thị Bích Hạnh; Nguyễn Văn Hà; Trần Thị Thanh Hà; Hoàng Thị Thùy; Vũ Văn Liết // Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. -no. 6. -tr. 833-842. -ISSN. 1859-0004
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CTv169

Read more ...

433707