-->

Tài liệu lĩnh vực CN sinh học môi trường( Cập nhật ngày 31/03/2020))

Phân lập và tuyển chọn chủng Bacillus có khả năng phân giải cellulose để xử lý nước rỉ rácTrần Liên Hà;Trương Thành Luân;Phạm Đình Vinh;// Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp - 2019 - no.1 - tr.3-11 - ISSN.1859-3828
Ký hiệu kho:TTKHCNQG, CVv 421

Xây dựng mô hình tính toán phát thải khí nhà kính cho ngành Năng lượng Việt NamNguyễn Hoàng Lan;Nguyễn Thị Như Vân;// Tạp chí Công Thương - 2018 - no.13 - tr.70-75 - ISSN.0866-7756
Ký hiệu kho:TTKHCNQG, CVv 146

Read more ...

Tài liệu lĩnh vực CN sinh học ( cập nhật ngày 1/3/2018 - 31/5/2019)

1. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn chất thải rắn hữu cơ với phân bùn bể tự hoại đến hiệu suất tạo khí sinh học trong điều kiện lên men ấm / Hoàng Lê Phương; Nguyễn Thị Kim Thái // Xây dựng. - 2017. -no. 589. -tr. 28-30. -ISSN. 0866-0762
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv21

2. Đặc tính phát thải của động cơ diesel khi sử dụng nhiên liệu dimethyl ether (DME) được sản xuất từ khí cacbonic (CO2) / Nguyễn Lan Hương; Hoàng Anh Tuấn; Lê Văn Vang // Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải. - 2017. -no. 23. -tr. 23-27. -ISSN. 1859-4263

Read more ...

433733