-->

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIÁO LĨNH VỰC GIAO1 DỤC (Cập nhật 12/12/2018)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Giáo dục – Đào tạo

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STT Tên đề tài Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Năm Tên file Số trang Tóm tắt
1          Thực trạng và giải pháp đào tạo, sử dụng cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương đến năm 2020 TS Hoàng Hữu Bình Ủy ban dân tộc 2009 1 153 Những vấn đề lý luận chung về Đào tạo, sử dụng cán bộ làm Công tác dân tộc tại địa phương. Thực trạng và đánh giá thực trạng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương. Các giải pháp đào tạo bồi dưỡng, sử dụng cán bộ công tác dân tộc ở địa phương đến năm 2020.
2          Thực trạng và giải pháp đào tạo, sử dụng cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương đến năm 2020 - Kỷ yếu báo cáo tham luận và các chuyên đề TS Hoàng Hữu Bình Ủy ban dân tộc 2009 2 313 Các báo cáo tham luận hội thảo do đề tài tổ chức tại tỉnh Lào Cai và các chuyên đề khoa học khác.
3          Đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra (chương trình thanh tra viên) của trường Cán bộ Thanh tra đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, thanh tra viên trong thời gian tới Ngô mạnh Toan Viện KH Thanh tra 2009 3 107 Cơ sở khoa học của đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra. Thực trạng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên hiện nay. Những kiến nghị, giải pháp đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra trong thời gian tới.
4          Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu biên soạn lịch sử cơ quan công tác dân tộc ở nước ta TS Nguyễn Hữu Ngà Ủy ban dân tộc 2009 4 105 Một số khái niệm cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của cơ quan công tác dân tộc trong thời gian qua. Kiến nghị và giải pháp tổ chức biên soạn lịch sử cơ quan công tác dân tộc.
5          Giáo dục đạo đức môi trường cho học sinh trung học cơ sở TS Dương Quang Ngọc Viện khoa học giáo dục Việt Nam 2009 5 113 Cơ sở lý luận về sự cần thiết phải giáo dục đạo đức môi trường cho học sinh trung học cơ sở và đạo đức môi trường. Phương pháp khảo sát. Đề xuất một số giá trị và giải pháp giáo dục đạo đức môi trường cho học sinh trung học cơ sở.
6          Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động về giáo dục môi trường/giáo dục vì phát triển bền vững cho trung tâm học cộng đồng tỉnh Thái Nguyên Ths Nguyễn Thị Kim Dung Trung tâm nghiên cứu công nghệ giáo dục 2009 6 258 Một số thuật ngữ khái niệm về: Mô hình giáo dục môi trường, giáo dục vì sự phát triển bền vững,… Chủ trương phát triển giáo dục thường xuyên - giáo dục không chính quy và mô hình trung tâm học tập cộng đồng của chính phủ Việt Nam. Chỉ đạo đối với việc xây dựng và phát triển loại hình giáo dục thường xuyên - giáo dục không chính quy và mô hình trung tâm học tập cộng đồng. Định hướng xây dựng mô hình tổ chức hoạt động giáo dục môi trường/ giáo dục vì phát triển bền vững cho trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Thái Nguyên.
7          Các giải pháp nhằm giảm thiểu học sinh bỏ học ở cấp tiểu học TS Đặng Huỳnh Mai Viện khoa học giáo dục Việt Nam 2009 7 119 Thực trạng học sinh lưu ban bỏ học tại các tỉnh. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng bỏ học của học sinh. Đề xuất một số giải pháp khắc phục tình trạng lưu ban và bỏ học của học sinh tiểu học và kết quả thử nghiệm các giải pháp để khắc phục tình trạng lưu ban bỏ học.
8          Giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay Trần Thị Anh Đào, TS Học viện Chính trị quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2009 8 408 Một số vấn đề chung về giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Việt Nam. Thực trạng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay. Phương hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay.
9          Thực trạng và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn, lịch sử lớp 8,9 trường THCS tại tỉnh Khánh Hòa Ngô Thị Minh, TS Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang 2009 9 167 Đánh giá thực trạng đổi mới dạy học môn Ngữ Văn, Lịch sử lớp 8, 9 tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ Văn Lịch sử lớp 8, 9 tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
10     Đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra (chương trình thanh tra viên) của trường Cán bộ Thanh tra đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, thanh tra viên trong thời gian tới-Các chuyên đề nghiên cứu Ngô mạnh Toan Viện KH Thanh tra 2009 10 95 Các chuyên đề: Một số định hướng về đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra; Các yếu tố của chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công chức thanh tra; Xây dựng và đổi mới nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra;…
433701