-->

Luận cứ khoa học cho việc phát triển ngành dịch vụ Việt Nam đến năm 2020

  1. Tên đề tài: Luận cứ khoa học cho việc phát triển ngành dịch vụ Việt Nam đến năm 2020
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Nguyễn Hồng Sơn
  3. Cơ quan chủ trì: Trường đại học Kinh tế Hà Nội
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8052_417tr
  6. Số trang: 417
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu xu hướng và đặc điểm phát triển của nền kinh tế dịch vụ và các điều chỉnh chính sách phát triển ngành dịch vụ trên thế giới. Tìm hiểu thực trạng phát triển ngành dịch vụ tại Việt Nam (1986 - 2010). Đưa ra quan điểm và một số giải pháp phát triển ngành dịch vụ Việt Nam đến năm 2020.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

446387