-->

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO LĨNH VỰC KINH TẾ-KINH DOANH (Cập nhật ngày 09/03/2019)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Kinh tế - Kinh doanh

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Cơ quan chủ nhiệm Năm Tên file Số trang Tóm tắt
1         Khai thác tiềm năng kinh tế biển, đảo ở các tỉnh Duyên hải miền Trung - Thực trạng và giải pháp Hồ Tấn Sáng, PGS.TS. Học viện CT - HC khu vực III 2010 8551_343tr 343

- Đánh giá tiềm năng kinh tế biển, đảo nói chung và biển, đảo khu vực DHMT nói riêng và phân tích góp phần làm sáng tỏ những quan điểm định hướng cho việc phát triển kinh tế biển, đảo ở các tỉnh DHMT từ năm 2010 - 2020.

- Đánh giá thực trạng tình hình khai thác và phát triển kinh tế biển, đảo các tỉnh DHMT trong thời gian qua (đến năm 2010).

- Đề xuất những giải pháp (từ quy hoạch đến việc triển khai thực hiện các dự án) nhằm khai thác một cách có hiệu quả tiềm năng kinh tế biến đảo ở khu vực trong thời gian từ 2010 đến 2020.

2         Nghiên cứu về phát triển làng nghề và đề xuất định hướng giải pháp phát triển thương mại làng nghề Việt Nam. Từ Thanh Thủy, TS. Viện nghiên cứu thương mại 2010 8530_124tr 124 Nghiên cứu thực trạng phát triển và thương mại của các làng nghề Việt Nam. Đề xuất định hướng và giải pháp phát triển làng nghề và thương mại của các làng nghề Việt Nam đến năm 2020, cụ thể: Xác định quan điểm, định hướng phát triển làng nghề và thương mại của các làng nghề Việt Nam trong thời gian tới; Đưa ra các giải pháp từ phía Nhà nước, Doanh nghiệp, các Hiệp hội làng nghề.
3         Luận chứng khoa học kỹ thuật phục vụ cho quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ biển Nam Trung Bộ đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế. Bùi Hồng Long, TS. Viện hải dương học 2011 8693_92tr 92  - Thu thập hệ thống tư liệu, số liệu lịch sử liên quan đến các lĩnh vực tự nhiên, KTXH và MT ven bờ biển NTB. Xây dựng các bản đồ, sơ đồ. Đánh giá hiện trạng, biến động của tài nguyên, môi trường, các hệ sinh thái và khả năng phục hồi của chúng dưới tác động của các họat động KTXH. Nghiên cứu cơ sở khoa học kỹ thuật cho việc dự đoán biến động môi trường, các hệ sinh thái và KTXH đảm bảo PTBV. Nghiên cứu xây dựng cơ sở KHKT cho việc định hướng phát triển các khu công nghiệp, du lịch khai thác toàn diện tài nguyên. Nghiên cứu xây dựng luận chứng KHKT cho việc định hướng quy họach phát triển bền vững và QLTH dải ven bờ biển NTB. Nghiên cứu và xây dựng luận chứng KHKT cho việc định hướng quy họach PTBV và QLTH thành phố Phan Thiết và ngoại vi.
4         Xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các định hướng chính cho việc khai thác sử dụng hợp lý vùng nước ven bờ bắc Bình Thuận (từ nam cà ná đến bắc vịnh Phan Thiết). TS.Bùi Hồng Long Viện Hải Dương học Nha Trang 2007 dieutra14 2

-  Thiết lập phông môi trường và một số nguồn lợi chủ yếu vùng nghiên cứu.

-  Xây dựng một cơ sở dữ liệu cho việc khai thác sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau của địa phương nhằm phát triển bền vững kinh tế, xây dựng quy hoạch (bảo vệ môi trường và nguồn lợi) đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Đề xuất các giải pháp, các kiến nghị có cơ sở khoa học và có ý nghĩa thực tiễn tư vấn cho các nhà quản lý, hoạch định chiến lược, chính sách của địa phương.

Luận chứng khoa học kỹ thuật phục vụ cho quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ biển Nam Trung Bộ đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế

 1. Tên đề tài: Luận chứng khoa học kỹ thuật phục vụ cho quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ biển Nam Trung Bộ đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế
 2. Chủ nhiệm: TS Bùi Hồng Long
 3. Cơ quan chủ trì: Viện hải dương học
 4. Năm hoàn thành: 2011
 5. Tên file: 8693_92tr
 6. Số trang: 92
 7. Tóm tắt:

Thu thập hệ thống tư liệu, số liệu lịch sử liên quan đến các lĩnh vực tự nhiên, KTXH và MT ven bờ biển NTB. Xây dựng các bản đồ, sơ đồ. Đánh giá hiện trạng, biến động của tài nguyên, môi trường, các hệ sinh thái và khả năng phục hồi của chúng dưới tác động của các họat động KTXH. Nghiên cứu cơ sở khoa học kỹ thuật cho việc dự đoán biến động môi trường, các hệ sinh thái và KTXH đảm bảo PTBV. Nghiên cứu xây dựng cơ sở KHKT cho việc định hướng phát triển các khu công nghiệp, du lịch khai thác toàn diện tài nguyên. Nghiên cứu xây dựng luận chứng KHKT cho việc định hướng quy họach phát triển bền vững và QLTH dải ven bờ biển NTB. Nghiên cứu và xây dựng luận chứng KHKT cho việc định hướng quy họach PTBV và QLTH thành phố Phan Thiết và ngoại vi.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khai thác tiềm năng kinh tế biển, đảo ở các tỉnh Duyên hải miền Trung - Thực trạng và giải pháp

 1. Tên đề tài: Khai thác tiềm năng kinh tế biển, đảo ở các tỉnh Duyên hải miền Trung - Thực trạng và giải pháp
 2. Chủ nhiệm: PGS.TS Hồ Tấn Sáng
 3. Cơ quan chủ trì: Học viện CT - HC khu vực III
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8551_343tr
 6. Số trang: 343
 7. Tóm tắt:

- Đánh giá tiềm năng kinh tế biển, đảo nói chung và biển, đảo khu vực DHMT nói riêng và phân tích góp phần làm sáng tỏ những quan điểm định hướng cho việc phát triển kinh tế biển, đảo ở các tỉnh DHMT từ năm 2010 - 2020.

- Đánh giá thực trạng tình hình khai thác và phát triển kinh tế biển, đảo các tỉnh DHMT trong thời gian qua (đến năm 2010).

- Đề xuất những giải pháp (từ quy hoạch đến việc triển khai thực hiện các dự án) nhằm khai thác một cách có hiệu quả tiềm năng kinh tế biến đảo ở khu vực trong thời gian từ 2010 đến 2020.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu về phát triển làng nghề và đề xuất định hướng giải pháp phát triển thương mại làng nghề Việt Nam

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu về phát triển làng nghề và đề xuất định hướng giải pháp phát triển thương mại làng nghề Việt Nam
 2. Chủ nhiệm: TS Từ Thanh Thủy
 3. Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu thương mại
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8530_124tr
 6. Số trang: 124
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu thực trạng phát triển và thương mại của các làng nghề Việt Nam. Đề xuất định hướng và giải pháp phát triển làng nghề và thương mại của các làng nghề Việt Nam đến năm 2020, cụ thể: Xác định quan điểm, định hướng phát triển làng nghề và thương mại của các làng nghề Việt Nam trong thời gian tới; Đưa ra các giải pháp từ phía Nhà nước, Doanh nghiệp, các Hiệp hội làng nghề.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

433740