Get Adobe Flash player

Khai thác tiềm năng kinh tế biển, đảo ở các tỉnh Duyên hải miền Trung - Thực trạng và giải pháp

  1. Tên đề tài: Khai thác tiềm năng kinh tế biển, đảo ở các tỉnh Duyên hải miền Trung - Thực trạng và giải pháp
  2. Chủ nhiệm: PGS.TS Hồ Tấn Sáng
  3. Cơ quan chủ trì: Học viện CT - HC khu vực III
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8551_343tr
  6. Số trang: 343
  7. Tóm tắt:

- Đánh giá tiềm năng kinh tế biển, đảo nói chung và biển, đảo khu vực DHMT nói riêng và phân tích góp phần làm sáng tỏ những quan điểm định hướng cho việc phát triển kinh tế biển, đảo ở các tỉnh DHMT từ năm 2010 - 2020.

- Đánh giá thực trạng tình hình khai thác và phát triển kinh tế biển, đảo các tỉnh DHMT trong thời gian qua (đến năm 2010).

- Đề xuất những giải pháp (từ quy hoạch đến việc triển khai thực hiện các dự án) nhằm khai thác một cách có hiệu quả tiềm năng kinh tế biến đảo ở khu vực trong thời gian từ 2010 đến 2020.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

426275