Get Adobe Flash player

Luận chứng khoa học kỹ thuật phục vụ cho quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ biển Nam Trung Bộ đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế

  1. Tên đề tài: Luận chứng khoa học kỹ thuật phục vụ cho quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ biển Nam Trung Bộ đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế
  2. Chủ nhiệm: TS Bùi Hồng Long
  3. Cơ quan chủ trì: Viện hải dương học
  4. Năm hoàn thành: 2011
  5. Tên file: 8693_92tr
  6. Số trang: 92
  7. Tóm tắt:

Thu thập hệ thống tư liệu, số liệu lịch sử liên quan đến các lĩnh vực tự nhiên, KTXH và MT ven bờ biển NTB. Xây dựng các bản đồ, sơ đồ. Đánh giá hiện trạng, biến động của tài nguyên, môi trường, các hệ sinh thái và khả năng phục hồi của chúng dưới tác động của các họat động KTXH. Nghiên cứu cơ sở khoa học kỹ thuật cho việc dự đoán biến động môi trường, các hệ sinh thái và KTXH đảm bảo PTBV. Nghiên cứu xây dựng cơ sở KHKT cho việc định hướng phát triển các khu công nghiệp, du lịch khai thác toàn diện tài nguyên. Nghiên cứu xây dựng luận chứng KHKT cho việc định hướng quy họach phát triển bền vững và QLTH dải ven bờ biển NTB. Nghiên cứu và xây dựng luận chứng KHKT cho việc định hướng quy họach PTBV và QLTH thành phố Phan Thiết và ngoại vi.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

426295