-->

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO (Cập nhật 07/03/2019)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Môi trường

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Cơ quan chủ trì

Năm

Tên file

Số trang

Tóm tắt

1                 

2                 

3                 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn và sử dụng hợp lý nguồn đa dạng sinh học một số đối tượng động vật nuôi và động vật hoang dã tại Việt Nam

Trần Thu Lan, ThS.

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

2010

8163_120tr

120

Đề tài cho thấy cái nhìn tổng quan về đa dạng sinh học động vật nuôi và động vật hoang dã tại Việt Nam. Qua đó, thấy được tiềm năng và nguy cơ mất đi sự đa dạng sinh học của động vật hoang dã và động vật nuôi.

Thông qua đề tài, đã đề xuất một số biện pháp về mặt thông tin và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học động vật nuôi và hoang dã. Xây dựng thư viện điện tử (tài liệu và ảnh) về đa dạng sinh học và website về động vật (biodiva). Nghiên cứu xây dựng nội dung và hình thức tổ chức triển lãm “Bảo tồn và phát huy giá trị đa dạng sinh học động vật nuôi và động vật hoang dã vùng
núi”. Thiết kế và xây dựng kịch bản cho phim và tài liệu về ĐDSH cho một số đối tượng động vật nuôi và hoang dã ở Việt Nam.

4                 

5                 

Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng các chất hoạt hóa bề mặt sinh học từ vi sinh vật biển trong một số ngành công nghiệp và xử lý môi trường

Lại Thúy HIền, PGS.TS.

Viện Công nghệ sinh học

2010

8598_224tr

224

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật có khả năng tạo CHHBMSH cao. Đánh giá khả năng sinh tổng hợp CHHBMSH và khả năng đồng hoá một số nguồn cacbon của các chủng vi sinh vật biển. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tạo CHHBMSH của các chủng vi sinh vật biển. Nghiên cứu ảnh hưởng CHHBMSH lên tính lưu biến và khả năng phân hủy dầu thô. Thiết lập mô hình và theo dõi thử nghiệm ảnh hưởng của chất hoạt hoá bề mặt sinh học trong việc xử lý ô nhiễm dầu ven biển. Đánh giá tác động đối với kinh tế, xã hội, môi trường và phát triển công nghệ.

6                 

7                 

Hoàn thiện thiết bị, công nghệ sản xuất các modul sinh học xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm

Lê Đức Mạnh, PGS.TS.

Viện Công nghiệp thực phẩm

2009

8156_253tr

253

Nghiên cứu hoàn thiện các công nghệ sản xuất các modul sinh học xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm. Xây dựng mô hình và quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải kị khí tự động hóa.

8                 

Xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường các vùng khai thác các loại hình khoáng sản và hỗ trợ hoàn thổ phục hồi môi trường cho một đơn vị khai thác khoáng sản

Lê Minh Châu, KS

Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim

2009

7431_120tr

120

Tổng quan về hoàn thổ phục hồi môi trường. Đánh giá, phân loại các nguồn thải rắn, đánh giá khả năng tận thu và sử dụng. Đề xuất các giải pháp hoàn thổ phục hồi môi trường ở các vùng khai thác khoáng sản trước khi có luật bảo vệ môi trường và đã ngừng hoạt động. Nghiên cứu xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường ở các vùng khai thác và chế biến khoáng sản.

9                 

Xây dựng mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và hoàn thổ phục hồi môi trường trong khai thác, chế biến sa khoáng ven biển

Nguyễn Thuý Lan, TS

Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim

2009

7432_90tr

90

Nghiên cứu hiện trạng khai thác, chế biến quặng sa khoáng titan và hiện trạng môi trường, hoàn thổ phục hồi môi trường. Xây dựng mô hình ngăn ngừa giảm thiểu ô  nhiễm và hoàn thổ phục hồi môi trường cho ngành khai thác và chế biến sa khoáng titan ven biển Việt Nam.

10             

Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thuỷ vực quan trọng làm cơ sở quản lý các đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam và một số hồ có liên quan-Đặc điểm cấu trúc hình thái đầm phá và biến động của đầm phá

Nguyễn Hữu Cử, TS

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

2010

BVMT.A1

35

Tổng quan về Lagun và đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam. Phân tích cấu trúc hình thái đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam.

11             

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quản lý và khôi phục môi trường sau thiên tai-Nghiên cứu điển hình tại một địa phương

Ngô Thị Vân Anh, ThS

Viện Khoa học KTTV và Môi trường

2010

BVMT.A2

235

Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đánh giá thiệt hại môi trường sau thiên tai. Trình bày cơ sở khoa học của đánh giá thiệt hại môi trường sau thiên tai và quản lý, khôi phục môi trường sau thiên tai.

12             

Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thuỷ vực quan trọng làm cơ sở quản lý các đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam và một số hồ có liên quan-Đánh giá chất lượng trầm tích hệ thống các đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam

Nguyễn Hữu Cử, TS

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

2010

BVMT.A3

70

Phân tích đặc điểm tự nhiên khu vực nghiên cứu. Đánh giá chất lượng trầm tích các đầm phá ven bờ miền Trung.

13             

Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thuỷ vực quan trọng làm cơ sở quản lý các đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam và một số hồ có liên quan-Đặc điểm phân bố và biến động quần xã sinh vật phù du trong đầm phá và khả năng phát sinh tảo độc

Nguyễn Hữu Cử, TS

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

2010

BVMT.A4

72

Phân tích đặc điểm phân bố và biến động quần xã thực vật phù du trong các đầm phá miền Trung, khảo sát vi tảo biển độc hại và khả năng phát sinh tảo độc trong các đầm phá miền Trung.

14             

Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thuỷ vực quan trọng làm cơ sở quản lý các đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam và một số hồ có liên quan-Đề xuất hướng quản lý môi trường đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam

Nguyễn Hữu Cử, TS

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

2010

BVMT.A5

43

Phân tích đặc điểm cấu trúc và biến động của đầm phá, bản chất tự nhiên và động thái môi trường đầm phá. Căn cứ vào thực tiễn, nhu cầu và năng lực quản lý hiện có đề xuất định hướng quản lý môi trường đầm phá.

15             

Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thuỷ vực quan trọng làm cơ sở quản lý các đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam và một số hồ có liên quan-Đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng nước hệ thống đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam

Nguyễn Hữu Cử, TS

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

2010

BVMT.A6

78

Đánh giá hiện trạng diễn biến chất lượng nước các đầm phá miền Trung Việt Nam. Đánh giá chung hiện trạng và xu thế biến động chất lượng nước hệ thống đầm phá miền Trung Việt Nam.

16             

Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thuỷ vực quan trọng làm cơ sở quản lý các đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam và một số hồ có liên quan-Đặc điểm hình thái và thuỷ văn một số hồ chứa có liên quan tới đầm phá

Nguyễn Hữu Cử, TS

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

2010

BVMT.A7

36

Tổng quan điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến hình thái và thuỷ văn các hồ chứa. Phân tích đặc trưng hình thái và thuỷ văn của các hồ chứa. Phân tích đặc điểm hình thái, thuỷ văn các hồ chứa có liên quan đến hệ thống đầm phá.

17             

Nghiên cứu xác định những thuộc tính của các làng nghề chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Hà Tây và đề xuất công nghệ khả thi cho xử lý nước thải và các dạng chất thải rắn

Nguyễn Thị Minh Sáng, ThS

Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

2010

BVMT.A8

319

Giới thiệu kết quả nghiên cứu phân tích thành phần, tính chất đặc trưng của các nguồn thải từ những công đoạn chế biến nông sản tại một số làng nghề. Trình bày kết quả thử nghiệm xử lý nước thải và chất thải rắn tại đây. Xây dựng quy trình công nghệ cho xử lý nuwosc thải và chất thải rắn.

18             

Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thuỷ vực quan trọng làm cơ sở quản lý các đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam và một số hồ có liên quan-ảnh hưởng của các hồ chứa đến tài nguyên môi trường vùng đầm phá miền Trung

Nguyễn Hữu Cử, TS

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

2010

BVMT.A9

48

Tổng quan về tác động của các hồ chứa tới tài nguyên môi trường (TNMT) vùng ven biển. Tổng quan điều kiện tự nhiên vùng đầm phá miền Trung. Đánh giá ảnh hưởng của các hồ chứa đến TNMT vùng đầm phá.

19             

Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thuỷ vực quan trọng làm cơ sở quản lý các đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam và một số hồ có liên quan-Đánh giá hiện trạng chất lượng nước và trầm tích các hồ chứa có liên quan đến đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam

Nguyễn Hữu Cử, TS

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

2010

BVMT.A10

31

Đánh giá hiện trạng chất lượng nước và chất lượng trầm tích các hồ chứa của các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế.

20             

Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thuỷ vực quan trọng làm cơ sở quản lý các đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam và một số hồ có liên quan

Nguyễn Hữu Cử, TS

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

2010

BVMT.A11

312

Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tài nguyên khu vực đầm phá và một số hồ có liên quan, phân tích hiện trạng chất lượng môi trường, khả năng phát sinh tảo độc hại, hiện trạng và chất lượng trầm tích trong đầm phá ven bờ biển miền Trung Việt Nam. Đề xuất hướng quản lý môi trường đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam.

21             

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của quá trình phát triển kinh tế-xã hội tới môi trường sông Thị Vải và vùng lân cận. Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường

Trịnh Thị Long, TS

Viện KH Thủy lợi Miền Nam

2010

BVMT.A12

618

Tổng quan hiện trạng và quy hoạch phát triển KT-XH lưu vực sông Thị Vải và vùng phụ cận. Đánh giá ảnh hưởng của quá trình phát triển KT-XH tới môi trường khu vực nghiên cứu. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững và xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ môi trường đến năm 2015, tiến tới 2020.

22             

Nghiên cứu sử dụng thực vật để cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại các vùng khai thác khoáng sản-Báo cáo chuyên đề-Tập 2

Đặng Đình Kim, GS.TS

Viện Công nghệ Môi trường

2010

BVMT.A13

418

Bao gồm các chuyên đề: Sử dụng thực vật để xử lý ô nhiễm môi trường đất và nước; ảnh hưởng của các nồng độ kim loại nặng (KLN) lên sinh trưởng và hấp thu KLN của các loại thực vật đã tuyển chọn. Xây dựng qui trình công nghệ xử lý đất ô nhiễm. Khi hệ thực vật tại một số vùng khai thác khoáng sản ở Thái Nguyên.

23             

Nghiên cứu sử dụng thực vật để cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại các vùng khai thác khoáng sản

Đặng Đình Kim, GS.TS

Viện Công nghệ Môi trường

2010

BVMT.A14

295

Giới thiệu kết quả xây dựng Danh mục các loài thực vật có khả năng tích luỹ kim loại nặng (KLN). Phân tích, xác định đặc điểm của mốtố cây như Dương xỉ, cỏ Màn trầu, cỏ Vertiver, cải xanh, cỏ vỏ lai...; kết quả xây dựng quy trình công nghệ xử lý một số KLN trong đất mỏ.

24             

Nghiên cứu sử dụng thực vật để cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại các vùng khai thác khoáng sản-Báo cáo chuyên đề-Tập 1

Đặng Đình Kim, GS.TS

Viện Công nghệ Môi trường

2010

BVMT.A15

366

Bao gồm 9 chuyên đề với các nội dung: Tính chất của mô hình trình diễn; Xây dựng mô hình trình diễn tại xã Tân Long và Hà Thượng; Động thái một số kim loại nặng (KLN) trong những vùng khai thác mỏ và ảnh hưởng của nó đến môi trường. Động học hập thụ KLN và phương pháp đánh giá nhanh khả năng tích luỹ KLN vào thực vật.

25             

Nghiên cứu phát triển phần mềm dự báo sóng biển ven bờ và cửa sông khu vực Nam Bộ

TS. Nguyễn Hưu Nhân

Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia

2009

BVMT.A16

288

Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về chế độ sóng và các yếu tố tự nhiên liên quan đến sóng. Cơ sở khoa học của các mô hình WAM, SWAM, STWAVE, RCPWAVE. Xây dựng phần mềm dự báo sóng biển VINAWAVE.

26             

Đánh giá hiện trạng, dự báo biến động và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên một số vũng, vịnh chủ yếu ven bờ biển Việt Nam - Phương pháp luận nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên vũng-vịnh

Trần Đức Thanh, TS

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

2006

BVMT.A17

56

Giới thiệu những vấn đề chung và bản chất tự nhiên của vũng-vịnh. Đánh giá tài nguyên vũng-vịnh. Trình bày những vấn đề cơ bản về sử dụng hợp lý tài nguyên vũng-vịnh.

27             

Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thuỷ vực quan trọng làm cơ sở quản lý các đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam và một số hồ có liên quan-Kết quả phân tích địa chất-hoá học-sinh học

Nguyễn Hữu Cử, TS

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

2010

BVMT.A18

225

Tổng hợp các số liệu về kết quả phân tích địa chất-hoá học-sinh học tại khu vực nghiên cứu.

28             

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của Việt Nam - áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Nhuệ - Đáy - Xây dựng phương pháp luận và quy trình xây dựng bộ chỉ thị sinh học cho hệ sinh thái môi trường nước chảy

Hồ Thanh Hải

Tổng cục Môi trường

2009

BVMT.A19

15

Giới thiệu phương pháp luận xây dựng bộ chỉ thị và quy trình xây dựng bộ chỉ thị sinh học.

29             

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của Việt Nam - áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Nhuệ - Đáy - Lựa chọn các tiêu chí cơ bản để xây dựng bộ chỉ thị sinh học cho loại hình hệ sinh thái thủy vực nước chảy của Việt Nam

Hồ Thanh Hải

Tổng cục Môi trường

2009

BVMT.A20

18

Giới thiệu các tiêu chí lựa chọn chỉ thị môi trường nói chung và các tiêu chí để lựa chọn chỉ thị sinh học. Đề xuất tiêu chí chọn lựa sinh vật chỉ thị theo điều kiện Việt Nam.

30             

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của Việt Nam - áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Nhuệ - Đáy - Thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy sử dụng bộ chỉ thị sinh học

Hồ Thanh Hải

Tổng cục Môi trường

2009

BVMT.A21

35

Xác định và đề xuất bộ chỉ thị sinh học cho hệ sinh thái lưu vực sông (LVS) Nhuệ - Đáy. Thiết kế chương trình quan trắc LVS Nhuệ - Đáy. Giới thiệu thành phần môi trường, thông số quan trắc; cấu trúc mạng lưới và các điểm quan trắc môi trường LVS Nhuệ - Đáy; thời gian và tần suất quan trắc; phương pháp quan trắc và chế độ kiểm chuẩn thiết bị.

31             

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của Việt Nam - áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Nhuệ - Đáy - Đánh giá tính khả thi và hiệu quả của bộ chỉ thị sinh học trong quan trắc môi trường

Hồ Thanh Hải

Tổng cục Môi trường

2009

BVMT.A22

23

Giới thiệu quan trắc môi trường nước tại lưu vực sông. Chọn lựa chỉ thị môi trường. Điều tra sinh học, thử nghiệm sinh học va quan trắc hóa học. Trình bày quan trắc môi trường và phương pháp dùng sinh vật chỉ thị.

32             

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của Việt Nam - áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Nhuệ - Đáy - Kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Hồ Thanh Hải

Tổng cục Môi trường

2009

BVMT.A23

137

Giới thiệu thông số và phương pháp quan trắc. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy các tháng 4, 6, 8, 10 năm 2009.

33             

Nghiên cứu động thái môi trường đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam làm cơ sở lựa chọn phương án quản lý

Nguyễn Hữu Cử, TS

Viện TNMT Biển

2006

BVMT.A24

264

Tổng quan môi trường đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam.Đánh giá động thái môi trường hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.Định hướng quản lý môi trường đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam.Đề xuất phương án quản lý môi trường hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

34             

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của Việt Nam - áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Nhuệ - Đáy - Đề xuất các tiêu chí phân tích, đánh giá kết quả quan trắc môi trường lưu vực sông sử dụng chỉ thị sinh học

Mạc Thị Minh Trà

Tổng cục Môi trường

2009

BVMT.A25

16

Giới thiệu đối tượng đánh giá của chương trình quan trắc dùng bộ chỉ thị sinh học (CTSH); Mục tiêu của việc phân tích, đánh giá kết quả quan trắc môi trường lưu vực sông sử dụng bộ CTSH; Các tiêu chí phân tích, đánh giá kết quả quan trắc dùng bộ CTSH rút gọn.

35             

Điều tra khảo sát, thống kê lượng thải, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp- CĐ9: Mô hình điểm hệ thống thiết bị đo lường, kiểm soát ô nhiễm

Dương Văn Long, TS

Viện NC Cơ khí

2007

BVMT.A26

90

Phân tích các khả năng gây ô nhiễm không khí từ khí thải các nhà máy nhiệt điện. Giới thiệu các biện pháp khử lưu huỳnh trong khí thải của nhà máy nhiệt điện để tránh ô nhiễm không khí.

36             

Xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường các vùng khai thác các loại hình khoáng sản và hỗ trợ hoàn thổ phục hồi môi trường cho một đơn vị khai thác khoáng sản

Lê Minh Châu, KS

Viện KHCN Mỏ-Luyện kim

2009

BVMT.A27

120

Tổng quan về hoàn thổ phục hồi môi trường. Đánh giá, phân loại, khả năng tận thu và sử dụng các nguồn thải rắn. Đề xuất các giải pháp hoàn thổ phục hồi môi trường ở các vùng khai thác khoáng sản hoạt động trước khi có Luật bảo vệ môi trường và đã ngừng hoạt động. Xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường ở các vùng khai thác và chế biến khoáng sản.

37             

Xây dựng mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và hoàn thổ phục hồi môi trường trong khai thác, chế biến sa khoáng ven biển

Nguyễn Thuý Lan, TS

Viện KHCN Mỏ-Luyện kim

2009

BVMT.A28

90

Trình bày hiện trạng khai thác và chế bién quặng sa khoáng titan trên thế giới và ở Việt Nam. Đánh giá hiện trạng môi trường và hoàn thổ phục hồi môi trường. Xây dựng mô hình ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm và hoàn thổ phục hồi môi trường.

38             

Nghiên cứu công nghệ thu hồi tro bay của nhiệt điện cao ngạn dùng cho sản xuất vật liệu không nung

Nguyễn Trung Kiên, KS

Viện NC Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp

2009

BVMT.A29

45

Tổng quan chung về tuyển tro bay. Giới thiệu đặc điểm thành phần vật chất và nghiên cứu khả năng tuyển nổi của tro xỉ Cao Ngạn. ứng dụng 20 tấn tro bay vào sản xuất vật liệu không nung.

39             

Điều tra khảo sát, thống kê lượng thải, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp- CĐ 1: Hiện trạng và tải lượng phát thải bụi

Dương Văn Long, TS

Viện NC Cơ khí

2007

BVMT.A30

221

Giới thiệu kết quả phân loại phát thải bụi và khí ô nhiễm từ các nguồn thải công nghiệp tại thành phố Hà Nội.

40             

Hợp tác triển khai thử nghiệm công nghệ xử lý làm sạch đất nhiễm một số hợp chất clo hữu cơ bằng mùn trồng nấm

Phạm Sơn Dương, KS

Viện KHCN Quân sự

2009

BVMT.A31

156

Tổng quan hiện trạng công nghệ xử lý đất bị ô nhĩem các hợp chất clo hữu cơ và sinh công ở Việt Nam. Giới thiệu kết quả thử nghiệm thiết lập quy trình công nghệ trồng 2 loại nấm ăn gốc Nhật Bản: Hiratakl và Bunashimeji; Kết quả nghiên cứu về một số thông số hóa lý, sinh hóa của các mẫu mùn trồng nấm; Kết quả thử nghiệm phân hủy DDT; Kết quả thử nghiệm đánh giá khả năng xử lý đất bị nhiễm 2,4-D, 2,4,5-T; Xử lý đất nhiễm các hợp chất polyclodibenzo-p-dioxin và các hợp chất sinh công bằng mùn trồng nấm. Kiến nghị áp dụng thử kết quả để giải quyết vấn đề khử độc cho đất bị nhiễm chất độc da cam, dioxin.

41             

Điều tra khảo sát, thống kê lượng thải, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp- CĐ3: Hệ thống quản lý, kiểm soát khí thải tại các cơ sở công nghiệp

Dương Văn Long, TS

Viện NC Cơ khí

2007

BVMT.A32

97

Giới thiệu kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống máy móc thiết bị xử lý khí thải tại các cơ sở công nghiệp tại thành phố Hà Nội và khả năng đầu tư nâng cấp và hoàn thiện hệ thống này.

42             

Điều tra khảo sát, thống kê lượng thải, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp- CĐ8: Biện pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm

Dương Văn Long, TS

Viện NC Cơ khí

2007

BVMT.A33

180

Phân tích các khả năng phát thải gây ô nhiễm không khí trong các cơ sở công nghiệp. Giới thiệu các biện pháp quản lý, kiểm soát ô nhiễm không khí.

43             

Đánh giá sơ bộ rủi ro môi trường tại khu vực vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Kỳ Phùng, TS

Trường ĐH KHTN-ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

2009

BVMT.A34

329

Giới thiệu đặc điểm tự nhiên, KT-XH vịnh Vân Phong-Bến Gỏi; Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường, thống kê và dự báo các nguồn thải ven bờ; đánh giá hồi cố rủi ro môi trường vịnh Van Phong-Bến Gỏi, xác định và lượng hóa các rủi ro chung và cục bộ ở đây trong giai đoạn hiện tại; Dự báo quá trình lan truyền các chất thải tại vịnh trên cơ sở mô hình hóa và áp dụng công nghệ GIS. Đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro môi trường, phục vụ phát triển bền vững khu vực vịnh Vân Phong.

44             

Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận phân vùng chức năng môi trường phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch theo định hướng phát triển bền vững

Đặng Văn Lợi, TS

Tổng cục Môi trường

2009

BVMT.A35

141

Tổng quan về phân vùng chức năng môi trường và vai trò của nó đối với công tác lập quy hoạch, kế hoạch theo định hướng phát triển bền vững; Giới thiệu phương pháp luận phân vùng chức năng môi trường phục vụ lập quy hoạch, kế hoạch theo định hướng phát triển bền vững tại tỉnh Bình Định.

45             

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của Việt Nam - áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Nhuệ - Đáy - Đề xuất bộ chỉ thị sinh học đầy đủ và rút gọn cho thủy vực nước chảy ở Việt Nam

Lê Hoàng Anh, ThS

Tổng cục Môi trường

2009

BVMT.A36

26

Đề xuất bộ chỉ thị sinh học đầy đủ và rút gọn. Giới thiệu các chỉ thị được đề xuất trong bộ chỉ thị sinh học đầy đủ và rút gọn.

46             

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của Việt Nam - áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Nhuệ - Đáy - Phân tích, đánh giá các hệ thống chỉ thị sinh học cho môi trường nước lưu vực sông đã được nghiên cứu và xây dựng ở trong nước

Nguyễn Hồng Hạnh

Tổng cục Môi trường

2009

BVMT.A37

23

Giới thiệu những nghiên cứu dùng sinh vật chỉ thị ở Việt Nam bao gồm: Giám sát sinh học môi trường nước ngọt bằng động vật không xương sống (ĐVKXS). ứng dụng phương pháp nghiên cứu đa dạng sinh học hệ sinh thái thủy vực vào sinh quan trắc chất lượng môi trường nước Việt Nam. Nghiên cứu sinh vật chỉ thị vùng cửa sông. Quan trắc ở sông Tô Lịch. Nghiên cứu sử dụng ĐVKXS cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước trên 4 hệ thống kênh chính tại TP. Hồ Chí Minh. Đánh giá hiện trạng môi trường một số nhánh sông lưu vực sông Cầu sử dụng các loài thủy sinh. Sử dụng ĐVKXS cỡ lớn đánh giá chất lượng nước. Quan trắc sinh học thủy vực dòng sông Đu sử dụng nhóm ĐVKXS cỡ lớn.

47             

Điều tra khảo sát, thống kê lượng thải, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp- CĐ4: Chính sách và quy phạm pháp luật

Dương Văn Long, TS

Viện NC Cơ khí

2007

BVMT.A38

82

Phân tích, đánh giá tác động của các chính sách thể hiện qua các văn bản pháp luật về kiểm soát.uản lý phát thải bụi và khí ô nhiễm không khí từ các nguồn thải công nghiệp.

48             

Nghiên cứu công nghệ xử lý đất bị ô nhiễm bởi thuốc trừ sâu Clo hữu cơ

Đỗ Thanh Bái, ThS

Hội Hoá học Việt Nam

2009

BVMT.A39

69

Tổng quan tiònh hình nghiên cứu về DDT; Giới thiệu kết quả thí nghiệm DDT trên mẫu cát và mẫu đất; kết quả xác định mức độ ô nhiễm của đất và các phương pháp đề xuất xử lý ô nhiễm.

49             

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định mức độ ô nhiễm môi trường của các nguồn phóng xạ tự nhiên để xây dựng quy trình công nghệ đánh giá chi tiết các vùng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên

Nguyễn Văn Nam, ThS

Liên đoàn địa chất xạ hiếm

2009

BVMT.A40

125

Giới thiệu nguồn phóng xạ tự nhiên (NPXTN) và môi trường PXTN. Khái quát điều kiện tự nhiên và mô hình đặc trưng các NPXTN Việt Nam. Trình bày đặc điểm môi trường phóng xạ trên một số NPXTN điển hình Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đánh giá chi tiết môi trường các NPXTN. Đánh giá chi tiết vùng ô nhiễm của một số NPXTN điển hình ở Việt Nam.

50             

Điều tra, khảo sát, xây dựng báo cáo tổng quan hiện trạng môi trường vùng dân tộc và miền núi - Kỷ yếu hội thảo

Phan Văn Hùng, TS

Viện Dân tộc

2007

BVMT.A41

370

Tập hợp báo cáo tại Hội thảo khoa học về biến động của tự nhiên và kinh tế xã hội tác động đến môi trường vùng dân tộc và miền núi; Kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng môi trường vùng dân tộc và miền núi về: nước, đất, rừng và đa dạng sinh học, không khí, tình hình thực hiện luật bảo vệ môi trường ở vùng dân tộc và miền núi v.v….

51             

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của Việt Nam - áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Nhuệ - Đáy - Đề xuất các chỉ thị sinh học cụ thể cho loại hình hệ sinh thái thủy vực nước chảy ở Việt Nam; Phân tích, đán giá tính khả thi và tính sẵn có của dữ liệu

Lê Hòang Anh

Tổng cục Môi trường

2009

BVMT.A42

30

Giới thiệu một số khái niệm về chỉ thị sinh học. Đề xuất bộ chỉ thị sinh học đầy đủ và rút gọn.

52             

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của Việt Nam - áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Lê Hòang Anh

Tổng cục Môi trường

2009

BVMT.A43

223

Tổng quan cơ sở khoa học của việc áp dụng các chỉ thị sinh học (CTSH). Trình bày tình hình nghiên cứu về CTSH ở trên thế giới và ở trong nước. Đề xuất bộ CTSH phục vụ quan trắc môi trường lưu vực sông. Thử nghiệm áp dụng bộ CTSH phục vụ quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy. Dự thảo hướng dẫn áp dụng bộ CTSH đối với quan trắc môi trường lưu vực sông.

53             

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của Việt Nam - áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Nhuệ - Đáy - Tổng quan về chỉ thị sinh học, các chỉ thị sinh học đặc trưng cho môi trường nước chảy

Trần Kim Tĩnh

Tổng cục Môi trường

2009

BVMT.A44

24

Tổng quan về chỉ thị sinh học. Giới thiệu chỉ thị sinh học đặc trưng cho môi trường nước và môi trường nước chảy.

54             

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của Việt Nam - áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Nhuệ - Đáy - Tổng quan về các hệ thống chỉ thị sinh học cho môi trường nước lưu vực sông của các nước trên thế giới

Nguyễn Hồng Hạnh

Tổng cục Môi trường

2009

BVMT.A45

53

Tổng quan tình hình nghiên cứu chỉ thị sinh học (CTSH) trên thế giới. Giới thiệu những nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực sử dụng sinh vật chỉ thị quan trắc ô nhiễm nước và các nghiên cứu về chỉ số sinh học. ứng dụng chỉ số sinh học tổ hợp vào quan trắc môi trường.

55             

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của Việt Nam - áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Nhuệ - Đáy - Tổng quan về hệ sinh thái thủy vực nước chảy của Việt Nam; các đặc tính chung và riêng củacác thuỷ vực nước chảy theo điều kiện địa lý và

tự nhiên của các thuỷ vực này

Mạc Thị Minh Trà

Tổng cục Môi trường

2009

BVMT.A46

37

Giới thiệu thủy vực nước chảy, hệ sinh thái thủy vực nước chảy và đặc điểm của các thủy vực nước chảy Việt Nam.

56             

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của Việt Nam - áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Nhuệ - Đáy - Dự thảo hướng dẫn áp dụng bộ chỉ thị sinh học đầy đủ đối với quan trắc môi trường lưu vực sông

Lê Hoàng Anh, ThS

Tổng cục Môi trường

2009

BVMT.A47

64

Lựa chọn phương pháp và quy trình lấy mẫu. Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm. Phân tích số liệu và lập báo cáo.

57             

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định các kim loại nặng và kim loại quý trong bùn của các sông bị ô nhiễm nặng

Nguyễn Văn Tam, KS

Viện KHCN Mỏ-Luyện kim

2008

BVMT.A48

84

Giới thiệu các điều kiện lấy mẫu và xử lý mẫu. Khảo sát các điều kiện tối ưu cho quá trình phân huỷ mẫu. Xác định hàm lượng Cu, Pb, Cd và Mn trong cùng một lượng cân và xác định hàm lượng Au, Ag, Hg theo lượng cân riêng. Trình bày phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (F-AAS) xác định hàm lượng Cu, Pb, Mn, Ag và Au. Giới thiệu phương pháp trắc quang xác định hàm lượng Hg. Phân tích bùn thải theo phương pháp đường chuẩn và phương pháp tiêm chuẩn.

58             

Điều tra, đánh giá hoạt động bảo vệ môi trường tại một số điểm du lịch vùng dân tộc và miền núi - Phụ lục số liệu dự án

Phan Hồng Minh, ThS

Uỷ ban Dân tộc

2008

BVMT.A49

148

Tập hợp các số liệu về du lịch, số liệu điều tra, phỏng vấn người dân về bảo vệ môi trường du lịch, các bài tham luận của các địa phương: Đăk Lăk, Sóc Trăng, Lào Cai và một số hình ảnh liên quan đến đề tài.

59             

Điều tra, đánh giá hoạt động bảo vệ môi trường tại một số điểm du lịch vùng dân tộc và miền núi - Kỷ yếu dự án Môi trường

Phan Hồng Minh, ThS

Uỷ ban Dân tộc

2008

BVMT.A50

220

Tổng hợp báo cáo của 13 chuyên đề nghiên cứu về: tiềm năng và định hướng phát triển du lịch vùng dân tộc miền núi (DTMN) Việt Nam; tình hình thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường (BVMT) vùng DTMN; tác động của hoạt động du lịch đến đời sống văn hoá ở vùng DTMN; một số quy định của nhà nước về phát triển du lịch gắn với BVMT, du lịch bền vững; kinh nghiệm về phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường của một số quốc gia trong khu vực Châu á, v.v…

60             

Điều tra, khảo sát, xây dựng báo cáo tổng quan hiện trạng môi trường vùng dân tộc và miền núi

Phan Văn Hùng, TS

Viện Dân tộc

2007

BVMT.A51

246

Trình bày tác động của tự nhiên, kinh tế, xã hội đến môi trường vùng dân tộc và miền núi (DTMN). Giới thiệu hoạt động bảo vệ môi trường vùng DTMT. Đánh giá hiện trạng của môi trường vùng DTMN. Đề xuất giải pháp, kiến nghị hạn chế, khắc phục vấn đề suy thoái môi trường vùng DTMN.

61             

Nghiên cứu quá trình khử mực giấy loại văn phòng theo phương pháp xử lý kết hợp giữa tác nhân sinh học và hoá học

Nguyễn Việt, KS

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô

2008

BVMT.A52

52

Tổng quan về sử dụng giấy loại và phương pháp khử mực enzym. Xác lập quy trình tuyển nổi khử mực giấy loại bằng hoá chất. Giới thiệu quá trình tuyển nổi khử mực bằng hoá chất kết hợp với tác nhân sinh học. Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế-kỹ thuật việc sử dụng enzym trong quá trình khử mực giấy loại bằng phương pháp tuyển nổi.

62             

Đánh giá nguy hiểm động đất, sóng thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và vi phân vùng động đất thành phố Vũng Tàu

Lê Tử Sơn, TS

Viện Vật lý Địa cầu

2008

BVMT.A53

119

Tổng quan về các nghiên cứu động đất, sóng thần miền Nam Trung Bộ. Đánh giá nguy hiểm động đất khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu. Giới thiệu kết quả phân vùng động đất thành phố Vũng Tàu. Đánh giá nguy hiểm sóng thần dải ven biển Bà Rịa-Vũng Tàu. Phần phụ lục hướng dẫn sử dụng bản đồ nguy hiểm động đất và bản đồ phân vùng động đất; bản đồ đứt gãy kiến tạo và địa động lực hiện đại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

63             

Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, phục vụ công tác cấp phép xả nước thải

Nguyễn Chí Công, TS

Cục Quản lý Tài nguyên nước

2007

BVMT.A54

135

Trình bày cơ sở khoa học và phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, áp dụng các phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận cho sông Cầu, sông Thương và Khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên. Phần phụ lục giới thiệu các kết quả đợt đo năm 2004. 2005, cơ sở lý thuyết và khả năng của một số mô hình chất lượng nước.

64             

Điều tra đánh giá hiện trạng công tác hoàn thổ phục hồi môi trường và xây dựng kế hoạch, dự án thực hiện chương trình hoàn thổ phục hồi môi trường ở các vùng khai thác khoáng sản

Lê Minh Châu, KS

Viện KHCN Mỏ-Luyện kim

2007

BVMT.A55

481

Đánh giá hiện trạng môi trường và hoạt động hoàn thổ phục hồi môi trường tại các vùng khai thác khoáng sản ở Việt Nam. Tổng hợp, rà soát và đề xuất các kiến nghị về bổ sung các văn bản pháp luật và cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường, hoàn thổ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản. Tổng quan hiện trạng khai thác khoáng sản và môi trường ở một số nước trên thế giới. Xây dựng các dự án cụ thể thực hiện chương trình phục hồi môi trường ở các vùng khai thác khoáng sản năm 2007-2008. Xây dựng lộ trình hoàn thổ phục hồi môi trường ở các vùng khai thác khoáng sản. Biên soạn sổ tay kỹ thuật môi trường của các hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản và hoàn thổ phục hồi môi trường.

65             

Điều tra, đánh giá hoạt động bảo vệ môi trường tại một số điểm du lịch vùng dân tộc và miền núi - Phụ lục số liệu dự án

Phan Hồng Minh, ThS

Uỷ ban Dân tộc

2008

BVMT.A56

144

Tập hợp các số liệu về du lịch, số liệu điều tra, phỏng vấn người dân về bảo vệ môi trường du lịch, các bài tham luận của các địa phương: Đăk Lăk, Sóc Trăng, Lào Cai và một số hình ảnh liên quan đến đề tài.

66             

Nghiên cứu công nghệ thu hồi các nguyên tố quý hiếm: Cd, In trong bã trung gian của nhà máy điện phân kẽm sông Công, Thái Nguyên

Phạm Xuân Kính, KS

Viện KHCN Mỏ-Luyện kim

2008

BVMT.A57

93

Giới thiệu kết quả nghiên cứu các thông số tách oxit Indi trong bã kẽm, thông số công nghệ tách cađimi từ bã kẽm, các thông số tối ưu công nghệ thu hồi oxit Inđi từ bã kẽm, các thông số tối ưu công nghệ thu hồi cađimi từ bã cađimi. Lập sơ đồ công nghệ dựa trên các số liệu đã lựa chọn.

67             

Mô tả thực trạng ô nhiễm môi trường do chất thải y tế, các biện pháp xử lý chất thải y tế và triển khai mô hình quản lý chất thải y tế tại bệnh viện Trung tâm y tế huyện

Đào Ngọc Phong, GS,TS

Trường ĐH Y Hà Nội

2007

BVMT.A58

149

Đánh giá thực trạng quản lý chất thải y tế các bệnh viện huyện.Giới thiệu mô tình hình ô nhiễm môi trường do chất thải y tế, ảnh hưởng của chất thải y tế đến sức khoẻ và các kết quả can thiệp đã đạt được.

68             

Điều tra khảo sát, thống kê lượng thải, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp

Dương Văn Long, TS

Viện NC Cơ khí

2007

BVMT.A59

157

Trình bày nội dung thực hiện Dự án. Giới thiệu kết quả phân loại phát thải bụi và khí ô nhiễm từ các nguồn thải công nghiệp tại 5 thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Đề xuất cơ chế chính sách và giải pháp công nghệ giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các nguồn thải công nghiệp cho 5 thành phố trên.

69             

Điều tra khảo sát, thống kê lượng thải, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp- CĐ7: Đánh giá khả năng áp dụng công nghệ sạch và thân thiện môi trường

Dương Văn Long, TS

Viện NC Cơ khí

2007

BVMT.A60

100

Trình bày các khái niệm về công nghệ sạch và công nghệ thân thiện môi trường. Giới thiệu công nghệ sạch và công nghệ thân thiện môi trường của một số nước và khả năng áp dụng ở Việt Nam.

70             

Điều tra khảo sát, thống kê lượng thải, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp- CĐ6: Công nghệ, thiết bị xử lý bụi do nguồn thải công nghiệp của thế giới

Dương Văn Long, TS

Viện NC Cơ khí

2007

BVMT.A61

158

Giới thiệu các thiết bị và công nghệ của một số nước để xử lý bụi thải công nghiệp từ các nguồn thải công nghiệp.

71             

Hoàn thhiện qui chế, sổ tay quản lý nước thải trong khai thác và chế biến khoáng sản

Phạm Quang Mạnh, KS

Viện KHCN Mỏ-Luyện kim

2007

BVMT.A62

141

Giới thiệu quy chế quản lý nước thải (QLNT) trong khai thác và chế biến khoáng sản (CBKS) và sổ tay hướng dẫn QLNT trong khai thác và CBKS ( dự thảo 2 lần) bao gồm: Quản lý nước trong khai thác và CBKS, nhu cầu nước dùng trong nền kinh tế và quản lý nước thải trong khai thác và CBKS.

72             

Điều tra khảo sát, thống kê lượng thải, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp- CĐ10: Xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí do khí thải

Dương Văn Long, TS

Viện NC Cơ khí

2007

BVMT.A63

144

Giới thiệu phương pháp, qui trình công nghệ và phần mềm máy tính áp dụng trong xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí từ các nguồn thải công nghiệp tại một số thành phố lớn: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

73             

Điều tra khảo sát, thống kê lượng thải, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp- CĐ5: Hệ thống thông tin kiểm soát, quản lý khí thải tại 5 thành phố lớn

Dương Văn Long, TS

Viện NC Cơ khí

2007

BVMT.A64

110

Giới thiệu kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống thông tin quản lý khí thải nói chung và khí thải công nghiệp từ các nguồn thải công nghiệp tại thành phố Hà Nội.

74             

Nghiên cứu sự  và vận chuyển của các hoá chất gây rối loạn nội tiết tố ( EDCs )tại một số vùng ven biển Việt Nam

Phạm Hùng Việt, GS,TS

Trường Đại học KHTN-ĐHQG Hà Nội

2007

BVMT.A65

154

Giới thiệu kết quả xây dựng quy trình phân tích một số hợp chất EDCs: thuốc trừ sâu cỏ clo,ankylphenols và bisphenol A trong các mẫu nước, trầm tích bề mặt và sinh học. Đánh giá mức độ ô nhiễm các hợp chất các hợp chất EDCs nghiên cứu trong các môi trường nước, trầm tích và sinh học tại 3 khu vực ven biển miền Bắc Việt Nam: cảng Hải Phòng, vịnh Hạ Long và cửa sông Ba Lạt. Đánh giá những tác động và ảnh hưởng có thể có của các hợp chất EDCs đốí với môi trường và hệ sinh thái. Mô hình hoá hiện trạng lan truyền ô nhiễm các hợp chất EDCs. Phần phụ lục giới thiệu 1 số quy trình phân tích các thuốc trừ sâu cỏ clo trong mẫu: nước, trầm tích, sinh học, quy trình phân tích các hợp chất ankylphenol và bisphenol A trong mẫu: nước, trầm tích, sinh học..v..v..

75             

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ công tác đánh giá tác động môi trường chuyên ngành đối với các dự án khai thác lộ thiên

Mai Thế Toản, ThS

Viện KH Địa chất và Khoáng sản

2007

BVMT.A66

179

Giới thiệu những quy định pháp luật về bảo vệ môi trường ( BVMT ) có liên quan đến hoạt động khoáng sản.Đánh giá tổng hợp các hoạt động của khai thác lộ thiên ( KTLT ) tới các thành phần của môi trường.Đề xuất các giải pháp công nghệ kỹ thuật trong KTLT nhằm BVMT.Giới thiệu công tác phục hồi môi trường sau khai thác.Lựa chọn phương pháp đánh giá tác động môi trường cho các dự án khai thác mỏ.Giới thiệu một số chỉ tiêu trong hoạt động KTLT có ảnh hưởng tới môi trường và phát triển bền vững.

76             

Điều tra khảo sát, thống kê lượng thải, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp- CĐ11: Kết quả quan trắc ô nhiễm không khí do khí thải từ nguồn các cơ sở công nghiệp

Dương Văn Long, TS

Viện NC Cơ khí

2007

BVMT.A67

293

Giới thiệu phương pháp, qui trình thu thập, xử lý, tổng hợp kết quả đo ô nhiễm không khí từ các nguồn thải công nghiệp tại một số thành phố lớn: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Trình bày số liệu cụ thể về ô nhiễm không khí tại các cơ sở sản xuất công nghiệp lớn của các thành phố trên.

77             

Nghiên cứu áp dụng mô hình xử lý chất thải cho các hộ sản xuất đá mỹ nghệ tại Non Nước

Vương Nam Đàn, TS

Phân viện BHLĐ BVMT miền Trung - Tây Nguyên

2007

BVMT.A68

168

Trình bày thực trạng môi trường, điều kiện làm việc và tình trạng sức khoẻ người lao động tại một số cơ sở sản xuất làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước.Giới thiệu mô hình xây dựng xử lý chất thải làng nghề đá mỹ nghệ .Đề xuất giải pháp cải thiện môi trường, điều kiện làm việc , nâng cao nhận thức cho người lao động làng mỹ nghệ đá Non Nước.

78             

Điều tra khảo sát, thống kê lượng thải, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải công nghiệp- CĐ2: Đánh giá tác động của các nguồn thải công nghiệp tới chất lượng không khí

Dương Văn Long, TS

Viện NC Cơ khí

2007

BVMT.A69

84

Giới thiệu kết quả khảo sát, đánh giá tác động của phát thải bụi và khí ô nhiễm từ các nguồn thải công nghiệp tại thành phố Hà Nội.

79             

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, dự báo xu thế diễn biến và đề xuất các giải pháp kiểm soát mưa axit ở Bắc Bộ Việt Nam, khu vực từ Ninh Bình trở ra - giai đoạn 2

Nguyễn Hồng Khánh, PGS,TS

Viện Công nghệ Môi trường

2007

BVMT.A70

486

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về mưa axit. Giới thiệu phương pháp nghiên cứu và xây dựng qui trình về: giám sát lắng axit sinh thái, cơ sở dữ liệu, khả năng dự báo và cảnh báo mưa axit. Đánh giá diễn biến hiện trạng và phân tích nguồn gốc mưa axit ở Bắc Bộ Việt Nam trong 5 năm nghiên cứu (2000-2005). Đánh giá diễn biến lắng axit đến hệ sinh thái ở một số khu vực Bắc Bộ. Giới thiệu quy hoạch tổng thể hệ thống trạm monitoring mưa axit trên toàn lãnh thổ Việt Nam và đề xuất giải pháp kỹ thuật kiểm soát mưa axit.

80             

Xây dựng công nghệ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt hệ thống sông Vệ-Trà Khúc, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ

Cao Đăng Dư, PGS,TS

Viện Khoa học KTTV và MT

2007

BVMT.A71

149

Khái quát điều kiện địa lý tự nhiên và đặc điểm lũ lụt ở hệ thống sông Vệ-Trà Khúc. Phân tích, nghiên cứu sự hình thành lũ, lụt, đặc tính lũ, lụt ở 2 lưu vực sông Vệ-Trà Khúc. Xây dựng công nghệ dự báo lũ tại trạm sông Vệ-Trà Khúc và cảnh báo ngập lụt vùng hạ lưu sông.

81             

Hợp tác nghiên cứu để phát triển các giải pháp xử lý nước thải đô thị nhằm tái sử dụng cho mục đích nông nghiệp

PGS. TS. Nguyễn Thế Quảng

Viện Khoa Học Thủy Lợi

2008

BVMT.A72

169

Nghiên cứu tổng quan về các công nghệ xử lý nước thải đô thị và sử dụng nước thải trong nông nghiệp. Hiện trạng khu vực nghiên cứu (thị trấn Lim - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh). Quy trình công nghệ xử lý và tái sử dụng nước thải cho thôn Lũng Giang - thị trấn Lim. Quy hoạch môi trường và xây dựng mô hình điểm xử lý môi trường và mô hình quản lý vận hành hệ thống xử lý chất thải thôn Lũng Giang - thị trấn Lim. Chất lượng nước thải sau xử lý, đánh giá hiệu quả và diễn biến môi trường sinh thái thôn Lũng Giang. Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của việc tái sử dụng nước thải đã qua xử lý trong nông nghiệp.

82             

Điều tra, Đánh giá hoạt động bảo vệ Môi trường tại một số điểm du lịch vùng dân tộc và miền núi

ThS. Phan Hồng Minh

Uỷ ban Dân tộc

2008

BVMT.A73

144

Khái niệm môi trường, môi trường du lịch; các quy định BVMT; khái quát về tiềm năng và hoạt động du lịch các

điểm điều tra, nghiên cứu. Kết quả điều tra, nghiên cứu hoạt động bảo vệ môi trường tại một số điểm du lịch vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Một số giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt

động BVMT tại các điểm du lịch vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

83             

Điều tra hồ bàu trắng, lập quy hoạch bảo vệ, khai thác nguồn nước và bảo vệ môi trường bền vững.

KS Nguyễn Cận-ThS Đỗ văn Quý

Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Nam

2007

dieutra5

2

Xác định được nguồn gốc, cấu tạo hồ, lượng nước chảy vào chảy ra, cấu trúc hồ tối ưu, khối lượng nạo vét, quy hoạch khai thác bảo vệ. Quy hoạch khai thác và

bảo vệ nguồn nước Bàu Trắng để phát triển bền vững KTXH cho Bắc Bình nói chung và xã Hoà Thắng nói riêng.

 

 

433737