-->

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO LĨNH VỰC NGOẠI THƯƠNG - THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG (Cập nhật ngày 14/12/2018)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Ngoại thương – Thông tin đại chúng

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Năm Tên file Số trang Tóm tắt
 1 Nghiên cứu phát triển xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch Vương Đức Toản, CN. Viện Nghiên cứu thương mại 2011 8474_78tr 78

Du lịch – ngành Công nghiệp không khói giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Khách quốc tế đến Việt Nam và chi tiêu của khách quốc tế khi đến Việt Nam, là một hình thức "xuất khẩu tại chỗ", thu về được một lượng ngoại tệ không nhỏ cho quốc gia góp phần cải thiện cán cân thanh toán tổng thể, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận về xuất khẩu tại chỗ nói chung, xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch nói riêng, dựa vào các kết luận rút ra từ khảo sát thực trạng xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch, đề tài đã đề xuất một số định hướng và giải pháp nhằm phát triển xuất khẩu hàng hoá tại chỗ thông qua du lịch.

2         Nghiên cứu, phát triển các hệ thống thông tin phục vụ giáo dục và y tế Đặng Văn Chuyết, PGS.TS. Đại học Bách Khoa Hà Nội 2010 8776_173tr 173 Đề tài nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và quy trình công nghệ, cách tiếp cận thích hợp cho từng ứng dụng. Nghiên cứu ứng dụng tốt công nghệ ontolog trong phát triển các hệ thống thông tin cộng đồng, cổng thông tin giáo dục và cổng thông tin y tế.
3         Nghiên cứu xây dựng định hướng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu chủ lực của Việt Nam giai đoạn 2010-2015 Phạm Hưng, ThS Trung tâm Thông tin công nghiệp & thương mại 2009 NT.1 187 Một số vấn đề lý luận về xuất khẩu các mặt hàng chủ lực và vai trò của cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đối với sự phát triển kinh tế quốc dân. Thực trạng cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2005-2009. Định hướng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2010-2015 và một số giải pháp thực hiện.
4         Xu hướng phát triển thương mại Việt Nam - ASEAN và một số giải pháp cơ bản phát triển xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam Nguyễn Thị Tú Oanh, ThS Trung tâm Thông tin công nghiệp & thương mại 2009 NT.2 153 Một số đặc điểm cơ bản của thị trường ASEAN. Thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam – ASEAN. Định hướng và một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tới ASEAN gian đoạn 2010-2015.
5         Thông tin khoa học đối với sự phát triển kinh tế-xã hội ở nước ta hiện nay Đặng Lễ Nghi, TS Học viện chính trị - hành chính quốc gia Tp. HCM 2010 NT.3 170 Giới thiệu khái quát vai trò, chức năng Thông tin khoa học đối với sự phát triển kinh tế-xã hội. Thực trạng Thông tin khoa học đối với sự phát triển kinh tế-xã hội nước ta. Giải pháp để TTKH đáp ứng đòi hỏi của công cuộc đổi mới phát triển KT-XH nước ta hiện nay.
433741