Get Adobe Flash player

Công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN năm 2018 (theo quy định của Thông tư 14/2014/TT-BKHCN)

     Thực hiện theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

     Trung tâm Thông tin và Ứng dụng thực hiện công bố các thông tin về các nhiệm vụ KH&CN được các đơn vị báo cáo trong năm 2018.

Link tải về:

1. Thông tin các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành.

2. Thông tin các nhiệm vụ KH&CN đã đăng ký kết quả.

3. Thông tin các nhiệm vụ KH&CN được ứng dụng kết quả.

Hướng dẫn thu thập thông tin ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN (năm 2018)

Logo Cisti BinhThuan 200x200Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Thực hiện quy định tại Điều 17, Mục 3, chương III của Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ, công bố và khai thác thông tin về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Đọc tiếp...

DANH MỤC CÁC LUẬN VĂN, LUẬN ÁN CỦA CÁC ỨNG VIÊN ĐÀO TẠO SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TỈNH BÌNH THUẬN (cập nhật đến ngày 31/12/2018)

Thực hiện Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 24/04/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ, công bố và khai thác thông tin về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, tại Điểm 2, Điều 4, Chương II có quy định như sau: Các cá nhân được đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa I, II (y tế) và tương đương từ ngân sách nhà nước trong vòng 30 ngày sau khi nhận văn bằng chứng nhận tốt nghiệp, phải nộp luận án, luận văn tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa I, II (y tế) và tương đương (bằng bản giấy và bản điện tử).

Đọc tiếp...

Thông báo

128261