Get Adobe Flash player

Các biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp theo Quyết định 1055/QĐ-UBND và Thông tư 26/2015/TT-BKHCN (cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện)

1. Các biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp theo Quyết định 1055/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận

- Biểu số 001b.N/BCS-XHMT: Số tổ chức khoa học và Công nghệ: Download

- Biểu số 002b.N/BCS-XHMT: Chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị: Download

- Biểu số 003b.N/BCS-XHMT: Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Download

- Biểu số 006.N/BCS-XDĐT: Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư: Download

- Biểu số 011.N/BCS-XDĐT: Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư: Download

 

2. Các biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp theo Thông tư 26/2015/TT-BKHCN của Bộ KH&CN (dành cho Sở Khoa học và Công nghệ)

Bộ biểu mẫu theo TT 26

 

Biểu mẫu và Hướng dẫn điền Báo cáo Thống kê cơ sở theo Thông tư 25/2015/TT-BKHCN

Biểu mẫu thống kê cơ sở (07 biểu mẫu)

Biểu số 1

Biểu 2

Biểu 3

Biểu 4

Biểu 5

Biểu 6

Biểu 7

 

Hướng dẫn điền các biểu mẫu Thống kê cơ sở và Thông tư 25/2015/TT-BKHCN

Hướng dẫn điền báo cáo

Hướng dẫn điền 7 biểu mẫu, một số lỗi sai khi làm báo cáo

Thông tư 25

 

Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê KHCN

(hỗ trợ phân loại lĩnh vực nghiên cứu KHCN trong báo cáo thống kê cơ sở)

QĐ 12- Bảng phân loại lĩnh vực KHCN

 

Thông báo

214424