-->

Cơ Cấu tổ chức

1/ Giám Đốc: Bà Mai Thanh Nga

SĐT: 0252 3751180

2/ Phó Giám Đốc: Ông Huỳnh Văn Lâm

SĐT: 0252 3751181

3/ Văn Phòng:

SĐT: 02523751004 

- Kế Toán: 0252 3830093

4/ Phòng Công Nghệ Sinh Học:

SĐT: 0252 3751005

5/Phòng Thông Tin - Thống Kê:

SĐT: 0252 3824632

6/ Phòng Ứng Dụng Chuyển Giao:

SĐT: 0252 3825390

7/ Phòng Tư Vấn Dịch Vụ:

SĐT: 0252 3751186

8/ Khu Thực Nghiệm CNSH:

SĐT: 0937085759 ( anh Hòa) 

 

433739