-->

Báo cáo thống kê KH&CN năm 2020

Thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ;

Thực hiện theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã;

Sau khi tiến hành thu thập các phiếu báo cáo thống kê cơ sở từ các Sở, ban ngành, đơn vị là đối tượng thực hiện báo cáo thống kê, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất 02 bộ báo cáo thống kê năm 2019 gửi Cục Thông tin Khoa học và Công ghệ Quốc gia và Cục Thống kê tỉnh.

Link tải về:

1. Bộ báo cáo thống kê theo Thông tư 15

2. Bộ báo cáo thống kê theo QĐ 1055

Biểu mẫu báo cáo thống kê mới theo Thông tư 15/2018/TT-BKHCN

Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

Thông tư này quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Thông tư 15/2018/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế cho Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN.

 1. Biểu mẫu dành cho các tổ chức KH&CN; phòng kinh tế & hạ tầng; trường Cao Đẳng, Đại học; các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước làm đề tài, dự án:

- Biểu 02 (dành cho các tổ chức đăng ký hoạt động KH&CN tại Sở KH&CN);

- Biểu 03;

- Biểu 04;

- Biểu 05;

- Phụ lục 01.

 Hướng dẫn điền các biểu mẫu theo Thông tư 15/2018/TT-BKHCN:

- Biểu 02;

- Biểu 03;

- Biểu 04;

- Biểu 05;

- Powerpoint tập huấn: Download

 Các Văn bản liên quan:

- Thông Tư 15/2018/TT-BKHCNPhụ lục

Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2008: Bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ (hỗ trợ làm Phụ lục  01 và Biểu 4).

 

 

2. Biểu mẫu dành cho các phòng ban của Sở KH&CN và Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

Biểu mẫu theo Thông tư 15/2018/TT-BKHCN:

Biểu 03 + Hướng dẫn điền biểu mẫu;

Biểu 04 + Hướng dẫn;

Biểu 05 + Hướng dẫn;

Phụ lục 01;

- Biểu 06 + Hướng dẫn;

- Biểu 07 + Hướng dẫn;

- Biểu 09 (Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng điền biểu mẫu này) + Hướng dẫn;

- Biểu 10 + Hướng dẫn.

Biểu mẫu theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND :

- Biểu 002.T/BCS-XDĐT

Biểu 002b.N/BCS-XHMT

Biểu 006.N/BCS-XDĐT

- Biểu 011.N/BCS-XDĐT

 Văn bản liên quan:

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (hỗ trợ làm Biểu 6).

Biểu mẫu và Hướng dẫn điền Báo cáo Thống kê cơ sở theo Thông tư 25/2015/TT-BKHCN

Biểu mẫu thống kê cơ sở (07 biểu mẫu)

Biểu số 1

Biểu 2

Biểu 3

Biểu 4

Biểu 5

Biểu 6

Biểu 7

 

Hướng dẫn điền các biểu mẫu Thống kê cơ sở và Thông tư 25/2015/TT-BKHCN

Hướng dẫn điền báo cáo

Hướng dẫn điền 7 biểu mẫu, một số lỗi sai khi làm báo cáo

Thông tư 25

 

Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê KHCN

(hỗ trợ phân loại lĩnh vực nghiên cứu KHCN trong báo cáo thống kê cơ sở)

QĐ 12- Bảng phân loại lĩnh vực KHCN

 

Các biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp theo Quyết định 1055/QĐ-UBND và Thông tư 26/2015/TT-BKHCN (cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện)

1. Các biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp theo Quyết định 1055/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận

- Biểu số 001b.N/BCS-XHMT: Số tổ chức khoa học và Công nghệ: Download

- Biểu số 002b.N/BCS-XHMT: Chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị: Download

- Biểu số 003b.N/BCS-XHMT: Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Download

- Biểu số 006.N/BCS-XDĐT: Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư: Download

- Biểu số 011.N/BCS-XDĐT: Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư: Download

 

2. Các biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp theo Thông tư 26/2015/TT-BKHCN của Bộ KH&CN (dành cho Sở Khoa học và Công nghệ)

Bộ biểu mẫu theo TT 26

 

433704