Get Adobe Flash player

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 6

Tác động của biến đổi khí hậu đối với nghề nuôi tôm

Biến đổi khí hậu có ảnh hưởng lớn đến nghề nuôi tôm ở khu vực nghiên cứu. Tác động của biến đổi khí hậu đối với nghề nuôi tôm đã được mô tả bởi các biến số khí hậu khác nhau. Ma trận so sánh cặp đôi cho thấy độ mặn là biến số khí hậu có ý nghĩa nhất ảnh hưởng đến nghề nuôi tôm, kế đến là ngập lụt vùng duyên hải, lốc xoáy, nước biển dâng, nhiệt độ nước, hạn hán và lượng mưa (Bảng 1).

Tất cả các nông dân được khảo sát đều tỏ ra quan ngại về tác động của các biến đổi khí hậu khác nhau đối với nghề nuôi tôm. Đa số nông dân (62%) nhận thấy rằng các biến số khí hậu khác nhau làm tăng nguy cơ nghề nuôi tôm, trong khi 21% và 17% lần lượt cho biết rằng biến đối khí hậu đã làm giảm sản lượng và lợi nhuận (Bảng 2). Những nông dân này báo cáo rằng các biến số khí hậu khác nhau có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghề nuôi tôm trong tương lai.

Tất cả các biến số khí hậu được xác định đều có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái của các trang trại nuôi tôm. Tôm có tính nhạy cảm cao với điều kiện sinh thái và những thay đổi trong hệ sinh thái có ảnh hưởng sâu sắc đến sự sinh tồn, tăng trưởng và năng suất của chúng (Hình 2). Các phần dưới đây mô tả các biến số khí hậu khác nhau có những ảnh hưởng như thế nào lên điều kiện sinh thái của các trang trại nuôi tôm và những hệ quả đối với năng suất.

 

Nesar Ahmed , James S. Diana 

Thông báo

326105